Valtuustoaloite, Kätilöiden työympäristöä on parannettava

HEL 2021-006775
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 29. / 379 §

Den av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin väckta motionen om bättre arbetsmiljö för barnmorskor

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Stäng

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin och 15 övriga ledamöter föreslår i sin motion att åtgärder vidtas för att förbättra barnmorskornas arbetsmiljö och upphöra med kedjor av tidsbundna avtal.

Barnmorskorna arbetar i sjukhusen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Enligt HNS utlåtande har barnmorskornas oro tagits på stort allvar och utmaningarna i situationen har identifierats. De korrigerande åtgärder som har företagits är bland annat att skapa en lägesbild av i vilken utsträckning förlossningssalar används, öka antalet arbetstillfällen grunda en intern pool av vikarier och att utöka antalet ordinarie semestervikarier.

I reformen av social- och hälsovården stärks det rollen för den som ordnar servicen och styrning av serviceproduktion utvecklas. Ärenden som berör personalens välfärd kommer i fortsättningen beaktas i stor utsträckning.

Social- och hälsovårdsnämnden samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena. Förbättrandet av hur de anställda vid Kvinnokliniken mår och trivs i arbetet har en betydelse både för personalen och tjänsternas kvalitet. Helsingfors följer där noggrant hur HUS:s utvecklingsåtgärder avancerar och verkar.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 821

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluiden neljännen kappaleen loppuun:
Naistenklinikan henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden parantamisella on merkitystä sekä henkilökunnalle että palveluiden laatuun. Helsinki seuraa siksi tarkasti, miten HUS:in kehittämistoimenpiteet etenevät ja vaikuttavat.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

01.11.2021 Pöydälle

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.10.2021 § 240

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Silja Sandelin Borgasdottirin ja 15 muun valtuutetun kätilöiden työympäristöä koskevaan aloitteeseen:

”Aloitteessa edellytetään Helsingin kaupungin ja HUSin Helsingin edustajien ryhtyvän toimiin HUSin toimintatapojen ja kätilöiden työympäristön parantamiseksi sekä työsuhteiden vuosikautisten ketjuttamisen lopettamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kätilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa ja muun muassa henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat ovat kätilöiden osalta työnantajan eli HUSin vastuulla.

HUSin aloitteeseen antaman lausunnon mukaan tunnistettujen haasteiden perusteella on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.

Helsingin kaupunki on kehittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistoimintaa osana tulevaa sote-uudistusta. Järjestäjäroolia tullaan vahvistamaan ja lisäksi palvelutuotannon ohjausta kehitetään. Palvelutuotannon ohjauksessa kiinnitetään laaja-alaisemmin huomiota muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi