Ryhmäaloite, kd&sin, etäopiskelu mahdollisuuksien hyödyntämisestä koronana jälkeen

HEL 2021-006785
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 361 §

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om utnyttjande av möjligheterna till distansstudier också efter coronan

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att möjligheterna till distansstudier utnyttjas också efter coronatiden.

Lagen om grundläggande utbildning tillåter inte att undervisningen ordnas på distans så att eleven själv väljer tidpunkten och platsen för sina studier. Därför ordnas den grundläggande utbildningen för elever i läropliktsåldern som närundervisning. Till närundervisningen hör att läraren undervisar eleverna i en trygg studiemiljö som anvisats av skolan under de arbetstider som anges i arbetsplanen.

Enligt gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning fattar utbildningsanordnaren beslut om hur utbildningen genomförs och ordnas. Detta gör det möjligt att ordna utbildningen antingen som närundervisning eller distansundervisning eller enligt en modell där när- och distansstudier bedrivs parallellt.

Hur distansundervisning i nuläget utnyttjas i andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet

De studerande i Helsingfors stads gymnasier kan avlägga gymnasiekurser via stadens gemensamma utbud. Det gemensamma utbudet består av studier på nätet, distansstudier, närstudierna på stadens kursbricka samt sommarstudier. Med studier på nätet avses studiehelheter som den studerande kan avlägga flexibelt oberoende av tid och plats, dock bundet till nätperioderna.

Dessutom kan de studerande i Helsingfors stads gymnasier avlägga gymnasiekurser via stadens distanskursbricka. Med distansundervisning avses ett studieavsnitt där den studerande deltar i lektionerna på webben vid den tidpunkt som anges i läsordningen.

De gymnasiekurser som ordnas av vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio och hör till Helsingfors stads gymnasiers gemensamma utbud har genomförts som närundervisning. I augusti erbjöd dock Helsingin aikuislukio höstens examinander repetitionskurser inför studentskrivningarna som distansundervisning. Det var möjligt att vid behov skriva de preliminära proven på plats.

Vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto (Stadin AO) genomförs för närvarande två tredjedelar av undervisningen som närundervisning eller lärande i arbetet och en tredjedel som undervisning på nätet. År 2021 har Stadin AO:s eStadi-verksamhet utvidgats till alla campus, vilket ger alla studerande en möjlighet att avlägga studier på nätet. Digipedateamet, eLärandementorerna och digiagenterna erbjuder lärare och studerande stöd för att utveckla och förverkliga de nätbaserade studierna.

Det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto har som mål att 10 % av kurserna genomförs som distansundervisning från och med hösten 2021. Arbetarinstitutet bidrar till stadens kursbricka med samarbetskurser som kan kombineras med studier vid både Stadin AO och Helsingfors stads gymnasier.

Att utveckla möjligheterna till distansstudier

Behovet att bredda utbudet av nät- och distansundervisning i studierna på andra stadiet och det fria bildningsarbetet har identifierats redan före coronapandemin då man kraftigt började utveckla utbudet av nätundervisning för att möta efterfrågan. Målet är att i framtiden ytterligare öka möjligheterna för studerande på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet att avlägga studier vid Helsingfors stads gymnasier, Stadin AO och arbetarinstituten. Studieutbudet på nätet utvecklas så att de studerande också kan välja studier parallellt vid olika läroanstalter. Det är inte nödvändigt att på nytt inleda en kartläggning för att bredda Helsingfors stads kursbricka eftersom detta arbete redan pågår.

Svaret stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 802

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 277

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi lausunnon Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmien aloitteesta etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämisestä koronaepidemian jälkeen:

Oppivelvollisuusikäisten perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetuksen kuuluu opettajan antama opetus koulun osoittamassa turvallisessa opiskeluympäristössä työsuunnitelmassa määriteltyinä työaikoina. Perusopetuslaki ei mahdollista opetuksen järjestämistä etäopetuksena, jossa oppilas valitsee itse opiskelun ajan ja paikan. Lukiolaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta toteaa, että koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen toteutus- ja järjestämistavoista (Lukiolaki §13, Laki ammatillisesta koulutuksesta §62). Tämä mahdollistaa opetuksen järjestämisen lähiopiskelun lisäksi myös etäopiskeluna sekä lähi- ja etäopiskelun rinnakkaismallina.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukiokursseja kaupungin yhteisen tarjonnan kautta. Yhteinen tarjonta koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista.

Verkko-opinnoilla tarkoitetaan opintokokonaisuuksia, jotka opiskelija voi suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, kuitenkin verkkoperiodeihin sidotusti. Verkko-opetuksen tarkoitus on mahdollistaa opiskelijalle joustavia oppimispolkuja.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat myös suorittaa lukiokursseja kaupungin etätarjottimen kautta. Etäopetus tarkoittaa opintojaksoa, jossa opiskelija osallistuu oppitunneille verkossa lukujärjestykseen merkittynä aikana.

Helsingin kaupungin lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin ja suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja jo lukioaikana. Helsingin kaupungin lukiolaiset voivat suorittaa joitakin opintoja myös Helsingin kaupungin työväenopistoissa. Opinnot hyväksiluetaan lukiotutkintoon.

Helsingin aikuislukio järjestää Helsingin kaupungin lukioiden yhteiseen tarjontaan kuuluvia lukiokursseja kesäkuussa. Nämä kurssit toteutetaan lähiopetuksena. Elokuussa Helsingin aikuislukio tarjoaa osana kaupungin yhteistä tarjontaa kertauskursseja syksyn yo-kirjoittajille, nämä taas järjestetään etäopetuksena, preliminäärikokeet voi suorittaa halutessaan lähikokeena. Yleensä lukioissa kesäopetusta ei opettajien virkaehtosopimuksen mukaan ole mahdollista toteuttaa, mutta Helsingin aikuislukiossa tämä on paikallisen sopimisen johdosta mahdollista.

Stadin AO:ssa toteutetaan opetusta ja ohjausta ympärivuotisesti ja opiskelijaksi voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena tai työelämässä tapahtuvana oppimisena ja yksi kolmasosa verkko-opetuksena. Stadin AO:ssa on vuonna 2021 laajennettu eStadin toiminta kaikille kampuksille ja tämä tarjoaa mahdollisuuden kaikille opiskelijoille suorittaa opintoja verkko-opintoina. Digipedatiimi, eOppimisen mentorit ja digiagentit tarjoavat tukea opettajille ja opiskelijoille verkko-opintojen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Helsingin Työväenopistossa on tavoitteena, että syksystä 2021 alkaen 10% kursseista etätoteutuksena. Työväenopisto tuo kaupungin kurssitarjottimelle yhteistyökursseja, jotka ovat yhdistettävissä sekä Stadin AO:n että Helsingin kaupungin lukioiden opintoihin.

Tarve verkko- ja etäopetuksen tarjonnan laajentamiseen toisen asteen opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä on tunnistettu jo ennen koronaepidemiaa, jolloin verkko-opetustarjontaa alettiin voimakkaasti kehittää vastaamaan kysyntää. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on, että toisen asteen ja vapaan sivistystyön opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa opintoja Helsingin kaupungin lukioissa, Stadin AO:ssa ja Työväenopistoissa laajennetaan entisestään tulevaisuudessa. Verkko-opintotarjontaa kehitetään niin, että opiskelijat voivat valita opintoja myös ristiin eri oppilaitoksista. Kartoitusta Helsingin kaupungin kurssitarjottimen laajentamiseksi ei tarvitse käynnistää uudestaan, sillä tämä työ on jo käynnissä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi