Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, sähkö- ja automaatioala, tuntiopettaja (3 kpl), työavain KASKO-03-150-21

HEL 2021-007449
Ärendet har nyare handläggningar
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, sähkö- ja automaatioalan tuntiopettaja, työavain KASKO-03-150-21

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö Maria Vänskä päätti valita sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Virka on määräaikainen 2.8.2021–31.7.2022.

Koeaika on 6 kk.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sähkö ja automaatioalan 5 tehtävää on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.5.–2.6.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto Kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ammatillisten opintojen opettaminen ja ohjaaminen oppilaitoksen tieto- ja taitopajoissa sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi tehtävässä osallistutaan oppimisen polkujen suunnitteluun opettajatiimissä.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Lisäksi tehtävässä edellytetään sähkö- ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta ja sähköasennustöiden vankkaa käytännön osaamista. Tehtävässä edellytetään myös valmiutta opetuksen pedagogiseen kehittämiseen työelämälähtöisesti sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen mukaisesti. Tehtävä edellyttää hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Hakuilmoituksessa on eduksi katsottu kokemuksen toiminnallisen oppimisen toteuttamisesta sähkö- ja automaatioalan koulutuksessa tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja ohjaamisessa sekä kokemuksen monikulttuurisen opiskelijaryhmän kanssa toimimisesta ja kielitietoisen opetuksen toteuttamisesta. Luemme eduksi työturva- ja tulityökorttikouluttajan pätevyydet tai kiinnostuksen osallistua näiden kouluttamisen edellyttämään pätevöitymiskoulutukseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi (1) hakija. Hakijat kutsuttiin haastatteluun 17.6.2021. Haastattelijoina toimivat lehtori Lauri Hovi ja rehtori Markku Tyni.

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset virkojen menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse

Detta beslut publicerades 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6