Vuokrausperiaatteet, tontti 41216/6, Suurmetsä

HEL 2021-007660
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 357 §

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Storskog, Jakobacka, tomten 41216/6)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunderna för bostadstomten (A) 41216/6, eller de tomter som bildas av den, i Helsingfors stads 41 stadsdel (Storskog) i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Reserveringsbeslut som gäller området

Fastighetsnämnden har 28.1.2016 (27 §) berättigat fastighetskontorets lokalcentral att bereda utvecklingen av centrala Jakobacka genom en projektallians.

Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2016 (427 §) reservera området för partnerskapsplanläggning och planering av bostadsprojekt fram till 31.12.2018 bl.a. på följande villkor:

 • bostäderna som byggs på området och fördelningen av dem ska vara mångsidig, med hänsyn till marknadsläget
 • fastighetsnämnden väljer vem som tar emot reserveringen genom ett separat beslut på samma gång som man fattar beslutet om projektet för utveckling av centrala Jakobacka
 • den som tar emot reserveringen är skyldig att iaktta de allmänna reserveringsvillkoren.

Fastighetsnämnden beslutade 16.6.2016 (282 §) reservera området för NCC Oy och Optiplan Oy tillsammans fram till 31.12.2018 på det villkor att reserveringen börjar gälla efter att upphandlingsavtalet om utveckling av centrala Jakobacka har undertecknats.

Stadsmiljönämnden ändrade 26.9.2017 (121 §) de reserverade områdena på så sätt att området utvidgades från det ursprungliga med det område som framgår i beslutets bilaga (ett tredje kvarter lades till det reserverade området).

Chefen för teamet bostadstomter har 6.3.2018 (64 §) godkänt NCC Suomi Oy, Optiplan Oy, Bonava Suomi Oy och Avain Yhtiöt Oy som samarbetsparter. Samarbetsparterna bör iaktta dessa reserveringsbeslut samt villkoren i dessas preciserande beslut.

Tomtchefen har sedermera fortsatt reserveringen av tomten 41216/6 fram till 31.12.2019 enligt de tidigare villkoren 6.2.2019 (8 §) samt fram till utgången av 2020 med beslut 13.12.2019 (95 §).

Genom beslut 3.2.2021 (5 §) beslutade tomtchefen att fortsätta reservera tomten ända till 31.12.2021 enligt följande:

 • Tomten 41216/6 har reserverats åt Avain Yhtiöt Oy (FO-nummer 2308788-2, nytt reserveringsnummer A1141-842).
 • På tomten ska det uppföras hyresbostäder, antingen oreglerade och fritt finansierade och/eller med statligt kortfristigt räntestöd (10 år) och/eller hyresbostadsproduktion med lånegaranti.

Detaljplan och tomtuppgifter

Enligt detaljplaneändring nr 12495 (”Jakobackas hjärta”), som godkändes av stadsfullmäktige 29.8.2018 och vann laga kraft 24.10.2018, utgör tomten 41216/6 kvartersområde för bostadshus (A). Tomtens byggrätt är 4 000 m² vy.

På första våningen får man bygga affärs-, kontors-, eller arbetslokaler. På tomten har det anvisats en byggnadsyta för bilförvaring, på den får byggas carport (a) utan hinder av den bestämda våningsytan. På området får byggas lagerutrymmen samt utrymmen för avfallshantering och teknisk service.

Tomten har en yta på 5 338 m² och adressen är Jakobackastigen 8/Klapperstensstigen 6. Tomten fördes in i fastighetsregistret 24.3.2021.

Lokaliseringskartan finns som bilaga 2. Ett utdrag ur detaljplaneändringen finns som bilaga 3.

Uppgifter om marken

Enligt tillgängliga uppgifter har det inte på arrendeområdet tidigare bedrivits verksamhet som kan ha orsakat förorening av mark eller grundvatten.

Byggherren sanerar marken på tomterna i samband med byggandet så att de uppnår nivån som krävs för bostadsbyggande. Staden ersätter byggherren för de utgifter för marksanering som överskrider de sedvanliga kostnaderna för markbyggnad. I fråga om rengöringsåtgärderna och kostnadsfördelningen följs stadens vedertagna praxis.

Arrendeprinciper

När arrendeprinciperna bestämdes har man tagit hänsyn till en mall för priszoner vilken stämmer överens med det värde på tomt 41216/6 som fastställts i en opartisk värdering. Härigenom har en enhetlig och konsekvent prissättning eftersträvats. Värderingsinstrumentet ingår i det bifogade materialet.

Årsarrendet för bostadstomten (A) 41216/6 eller tomterna som bildas av den bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 25 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår då i den angivna prisnivån till cirka 2,02 euro/m² bostadsyta i månaden på tomten.

Affärslokaler på marknivå, butiker, utställningslokaler, kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på tomten beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 %, bestämt enligt tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Arrendetiden är ca 60 år, så att arrendetiden går ut 31.12.2080.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 843

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) sijaitsevan asuntotontin (A) 41216/6 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 460

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa Helsingin kaupungin 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) sijaitsevaan asemakaavan muutokseen nro 12495 merkityn asuntotontin (A) 41216/6 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi