Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, suomi toisena kielenä, työavain KASKO-03-196-21

HEL 2021-008428
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Tuntiopettajan viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, suomi toisena kielenä ja toiminta digitaalisissa ympäristöissä määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto KASKO Työavain 03-196-21

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa ********** tuntiopettajan suomi toisena kielenä määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 2.8.2021-31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 21.6.-5.7.2021 yksi (1) viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, suomi toisena kielenä määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä ajalle 2.8.2021-31.12.2021. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-196-21 sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla.

Määräaikaan 5.7.2021 klo 16 mennessä tehtävään haki neljä (4) hakijaa.

Hakijoista 1 täytti tehtävässä edellytetyn opetustoimen henkilöstön annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden vähyyden vuoksi ryhmähaastatteluun kutsuttiin myös 3 kelpoisuusehdot osin täyttävää hakijaa. Teams-ryhmähaastattelu pidettiin 8.7.2021 klo 13.30 samanaikaisesti työavainten 03-200-21 ja 03-199-21 haastatteluun kutsuttujen kanssa.

Viranhaltijan tehtävänä suomi toisena kielenä (S2)– opetus ja ohjaus sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

Lisäksi tehtävässä edellytetään näyttöä yksilöllisestä, kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Lisäksi edellytämme näyttöä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osa-alueiden toteuttamista erilaisissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Koulutuspäällikkö päätti valita ********** määräaikaiseen tuntiopettajan virkasuhteeseen. Valittu täyttää opetustoimen henkilöstön annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 10.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6