Tupakointikielto, Kerttulinkuja 1/Laivalahdenkaari 16, Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1

HEL 2021-008708
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Päätös Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n huoneistoparvekkeille.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin kuin siinä on haettu tupakointikieltoa parvekkeiden alapuolisille huoneistopihoille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Kerttulinkuja 1, 00810 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 2.8.2021.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1
Y-tunnus 0784870-9

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille osoitteessa Kerttulinkuja 1, 00810 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yli neljännes vastaajista vastusti tupakointikieltoa. Vastustajat perustelevat kantaansa muun muassa sillä, että tupakansavua tulee huoneistojen hallinnassa olevien tilojen lisäksi yhtiön ulkotiloista ja yleisiltä alueilta. Tupakointikieltoa vastustaneet ovat huolissaan siitä, että tupakointi piha-alueella voi aiheuttaa epäsiisteyttä, ylimääräisiä siivouskustannuksia ja meluhaittaa rappukäytävissä. Tupakointikiellon vastustajat vetoavat myös itsemääräämisoikeuteen, eikä tupakointikiellosta ole ollut tietoa asuntoa ostettaessa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) ja hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 30.3.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä kaksi vastinetta. Toisessa vastineessa tupakointikielto saa kannatusta ja toisessa kieltoa vastustetaan. Tupakointikieltoa vastustanut perustelee kantaansa muun muassa sillä, että tupakointikielto rajoittaa omistajan oikeutta käyttää omaa parveketta. Vastustajan mukaan kielto aiheuttaa uusia ongelmia tupakoinnin siirtyessä toisiin tiloihin.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n kuulemisessa tupakointikieltoa on ehdotettu haettavaksi yhtiön omistaman rakennuksen kaikille huoneistoparvekkeille ja –terasseille sekä 10 metriä talon seinästä. Yhtiö on kokouksessaan 12.4.2021 päättänyt hakea parveketupakointikieltoa. Yhtiökokouksen tekemässä päätöksessä ei ole mainintaa siitä, että tupakointikieltoa haetaan huoneistopihoille. Päätöstä vastaan ei nostettu moitekannetta kolmen kuukauden kuluessa. Yhtiökokouksen päätös antaa yhtiölle toimivaltuuden hakea tupakointikieltoa. Yhtiön hakemuksen tulee perustua yhtiökokouksen päätökseen. Ympäristöpalvelut katsoo, että yhtiön tupakointikieltohakemus ei koske huoneistopihoja. Huoneistopihat eivät ole lain tarkoittamassa mielessä huoneistoihin kuuluvia parvekkeita, vaan ulkotiloja. Mikäli yhtiö haluaa viranomaisen määräämän tupakointikiellon kattavan huoneistojen käytössä olevat pihat, tulee niistä tehdä erillinen yhtiökokouksen päätös ja sen mukainen hakemus ympäristöpalveluille.

Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1 sijaitsee Herttoniemen kaupunginosassa. Yhtiöön kuuluu kolme betonirakenteista asuinrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuonna 1995. Parvekkeet ovat osin lasitettuja. Asuinkerrostalot ovat kuusi- ja nelikerroksiset. Ensimmäisessä huoneistoparvekkeet ovat sisään vedettyjä ja sijaitsevat kadun puolella. Toisessa parvekkeet sijaitsevat parveketorneissa sisäpihan puolella. Kolmas asuinrakennus on kaksikerroksinen rivitalo. Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ovat alhaalta kannatettuja ulokeparvekkeita, jotka sijaitsevat sisäpihan puolella.

Rakennuksissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tuloilma huoneistoon otetaan tuloilmakanavan kautta. Tuloilman ottoaukot sijaitsevat huoneistoparvekkeilla tai julkisivuilla huoneistoparvekkeiden läheisyydessä. Rivitaloissa tuloilman ottoaukot ovat parvekkeiden alapuolella.

Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille huoneistoparvekkeille tai tuuletettaessa tai tuloilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseen ei tarvita aiheutunutta tai todennettua haittaa.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouspäätös, lainvoimaisuustodistus, osake- ja asukasluettelot, yhtiöjärjestys, julkisivupiirustukset, luettelo huoneistoista, joihin parveketupakointikieltoa haetaan, selvitys huoneistojen haltijoiden kuulemisesta, asunto-osakeyhtiön toimittama kuuleminen ja siihen annetut vastineet, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, viranomaisen kuulemiseen saapuneet vastineet

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 611,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 23.05.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö