Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Raportti ja ehdotukset kaupunginhallitukselle, 2019–2021, kaksikielisyystoimikunta

HEL 2021-009718
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 34. / 829 §

Helsingin kaksikielisyystoimikunnan raportti 2019–2021

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liitteenä 1 olevan kaksikielisyystoimikunnan raportin toiminnastaan 2019–2021 ja toimittaa sen tarvittavia jatkotoimenpiteitä varten toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.

Kaupunginhallitus korostaa samalla Helsingin kaksikielisen tunnuksen käyttöä eri tilanteissa. Ruotsin kielen tulee olla edustettuna kaikessa viestinnässä, joka palvelee ensisijaisesti kaupunkilaisia ja kaksikielistä väestöä.

Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia edelleen kehittämään ja tarvittavilta osin päivittämään kielisuunnitelmiaan. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää siihen, että kielisuunnitelman tarkoitus kansalliskielten turvaamisen välineenä toteutuu.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevan kaksikielisyystoimikunnan raportin toiminnastaan 2019–2021 ja toimittaa sen tarvittavia jatkotoimenpiteitä varten toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.

Kaupunginhallitus korostaa samalla Helsingin kaksikielisen tunnuksen käyttöä eri tilanteissa. Ruotsin kielen tulee olla edustettuna kaikessa viestinnässä, joka palvelee ensisijaisesti kaupunkilaisia ja kaksikielistä väestöä.

Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia edelleen kehittämään ja tarvittavilta osin päivittämään kielisuunnitelmiaan. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää siihen, että kielisuunnitelman tarkoitus kansalliskielten turvaamisen välineenä toteutuu.

Kannattaja: Daniel Sazonov

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 14.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Esityksen mukaan

Nej: Uusi päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevan kaksikielisyystoimikunnan raportin toiminnastaan 2019–2021 ja toimittaa sen tarvittavia jatkotoimenpiteitä varten toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. Kaupunginhallitus korostaa samalla Helsingin kaksikielisen tunnuksen käyttöä eri tilanteissa. Ruotsin kielen tulee olla edustettuna kaikessa viestinnässä, joka palvelee ensisijaisesti kaupunkilaisia ja kaksikielistä väestöä. Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia edelleen kehittämään ja tarvittavilta osin päivittämään kielisuunnitelmiaan. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää siihen, että kielisuunnitelman tarkoitus kansalliskielten turvaamisen välineena toteutuu.

Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Stäng

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 1 olevan kaksikielisyystoimikunnan raportin toiminnastaan 2019–2021 ja toimittaa sen tarvittavia jatkotoimenpiteitä varten toimialoille, liikelaitoksille ja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille.

Stäng

Kaupunginhallitus asetti 10.6.2019 kaksikielisyystoimikunnan, jonka tehtävänä on ollut:

  • seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin tarjoamien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä
  • käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupungin toiminnassa
  • tehdä esityksiä kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta sekä kaupungin palvelujen ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

Toimikunta on kokoontunut toimikautensa aikana 18 kertaa ja kuullut asiantuntijoita eri toiminta-alueilta kaupunkikonsernissa sekä kaksikielisyyden toteutumisen kannalta keskeisiä ulkopuolisia tahoja. Toimikautensa päättyessä toimikunta on jättänyt kaupunginhallitukselle raportin toiminnastaan.

Kaupunginhallituksen 24.2.2020 (133 §) toimialoille antaman ohjeistuksen läpimenon seuranta on ollut toimikunnan työssä keskeisellä sijalla. Laadittuja kielisuunnitelmia kehotetaan pitämään yllä ja kehittämään.

Toimikunta pitää edistysaskeleena kaksikielisyyden koordinaation verkoston perustamista. Verkoston avulla levitetään hyviä käytäntöjä kaupungin organisaation sisällä.

Kaupungin yhtenäisen visuaalisen ilmeen osalta kaksikielisyystoimikunta on kiinnittänyt huomiota puutteisiin kaksikielisen tunnuksen käytössä kaksikielisessä tai ruotsinkielisessä viestinnässä tai materiaalissa ja esittää uudelleen muutosta logojen hierarkiaan, josta on päätetty kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 5.4.2017 (§ 29). Toimikunnan mukaan kaksikielisen logon tulisi toimia lähtökohtana niin kansallisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.

Kaksikielisyystoimikunnan yksityiskohtaiset ehdotukset kohdistuvat eri toimialoille ja konsernin eri yhteisöihin. On tarkoituksenmukaista, että toimikunnan esityksiin tartutaan hyvän hallinnon ja asiakaslähtöisyyden toteuttamiseksi niillä toiminnallisilla tasoilla, joita esitykset koskevat. Raportti toimitetaan laajalla jakelulla kaupunkikokonaisuudessa huomioon otettavaksi.

Kaupunginhallitus päätti 30.8.2021 (§ 594) asettaa uuden kaksikielisyystoimikunnan 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi. Toimikunnan tehtäviin on lisätty oikeus antaa lausuntoja liittyen kaksikielisyyden edistämiseen ja toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 hyväksymässä kaupunkistrategiassa vuosille 2021‒2025 todetaan, että Helsingin elävä ja näkyvä kaksikielisyys on osa kaupungin luonnetta ja vahvistaa siten kilpailukykyä, omaperäisyyttä sekä luo vahvat siteet muihin Pohjoismaihin ja niiden pääkaupunkeihin. Helsinki kehittää ruotsinkielisiä palveluita tavoitteena laadukkaat ja saumattomat palvelut myös ruotsiksi. Ruotsin kielen taitoisen työvoiman saatavuus on kaupungille haaste. Helsinki panostaa siksi henkilöstönsä ruotsin kielen koulutukseen sekä kehittää rekrytointipalveluja turvatakseen henkilökunnan saatavuuden.

Stäng

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 786

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi