Vuokrausperiaatteet, tontit 40175/3, 40226/2, 43057/13, Suutarila ja Herttoniemi

HEL 2021-009795
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 356 §

Arrendeprinciper för vissa tomter (Skomakarböle och Hertonäs)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper
 • för bostadstomterna (AK) 40175/3 och (A) 40226/2 som ingår i detaljplaneändring nr 12243 i Skomakarböle, samt
 • för bilplatstomten (LPA) 43057/13 som ingår i detaljplaneändring nr 10081 i Hertonäs, fram till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Bostadstomterna 40175/3 och 40226/2 i Skomakarböle

Uppgifter om detaljplanen

Stadsfullmäktige godkände 14.1.2015 (§ 21) detaljplaneändring nr 12243. Detaljplaneändringen vann laga kraft 6.3.2015. Tomten 40175/3 hör till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Tomten har en byggrätt på 2 000 m² vy och en yta på ungefär 2 277 m². Tomtens adress är Brandmusgränden. Tomten har ännu inte förts in i fastighetsregistret.

I samma detaljplan ingår tomten 40226/2, som hör till ett kvartersområde för bostadshus (A). Tomten har en byggrätt på 4 000 m² vy och en yta på ungefär 5 279 m². Tomtens adress är Brobyparksstigen.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Beslut om reservering

Stadsstyrelsen beslutade 9.12.2019 (§ 847) reservera tomten 40175/3, som hör till ett kvartersområde för flervåningshus, för stadsmiljösektorns bostadsproduktionstjänst (ATT) för planering och byggande av bostadsrättsbostäder fram till 31.12.2021. Reserveringen gjordes på det villkor att de nuvarande arrendeavtalen för området ändras eller avslutas innan det planerade projektet kan genomföras.

Stadsstyrelsen reserverade 5.11.2018 (§ 691) tomten 40226/2, som hör till ett kvartersområde för bostadshus för ATT för planering av bostadsrättsbostäder fram till 31.12.2020. Reserveringen gjordes på det villkor att de nuvarande arrendeavtalen för området ändras eller avslutas och byggnaderna/konstruktionerna på området (en carport) rivs eller flyttas innan det planerade projektet kan genomföras. Enligt reserveringsvillkoren ska den som reserverar tomten dessutom tillsammans med planläggningstjänsten undersöka och försäkra sig om att planen är finansiellt genomförbar.

Arrendeprinciper

Jämförelsedata

Stadsfullmäktige har 9.9.2020 (§ 197) godkänt arrendeprinciper för tomten 40094/14 i kvartersområdet för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS) som ingår i detaljplaneändring nr 9419 utgående från att årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av minimipriset 28 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde 7/2021 cirka 564 euro) för hyresbostadsproduktion med statligt understöd (långfristigt räntestöd). En rabatt på 20 % på arrendet beviljades så länge som en del av det statliga bostadslånet för boendeenheten på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen på tomten. Arrendetiden löper ut 31.12.2080.

Årsarrende och arrendetid

Med beaktande av ovan nämnda jämförelsedata, tomternas läge och Finansierings- och utvecklingscentralens för boendet (ARA) beslut från 14.7.2021 om maximipriset på tomterna föreslås följande.

För tomter med statligt stöd tas 80 % av årsarrendet ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd, ARA-nedsättning) på lån som beviljats för bostadsproduktionen på tomten.

Årsarrendet för bostadstomterna (AK) 40175/3 och (A) 40226/2 eller tomterna som bildas av dem bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av minimipriset 27 euro per kvadratmeter våningsyta för produktion av bostadsrättsbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd). Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta för tomten blir enligt förslaget cirka 544 euro utan ARA-nedsättningen och cirka 435 euro med ARA-nedsättningen beaktad i prisnivån 2/2021 (index 20,15). Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår i den angivna prisnivån till cirka 1,74 euro/m² bostadsyta i månaden med ARA-nedsättningen beaktad.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas enligt förslaget inte då arrendet bestäms.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Arrendetiden är cirka 60 år, så att arrendetiden börjar från ett datum som bestäms senare och går ut 31.12.2080.

Bilplatstomten 43057/13 i Hertonäs

Uppgifter om detaljplanen

Enligt detaljplaneändring nr 10081, som godkändes av miljöministeriet 3.9.1993 och vann laga kraft 24.9.1993, hör tomten 43057/13 till ett kvartersområde för bilplatser (LPA). Tomten har en yta på 2 740 m² och den är belägen på Snickaregatan 7. Tomten har ännu inte förts in i fastighetsregistret.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.

Bakgrundsuppgifter

I kvarteret 43057 gäller förutom detaljplaneändringen som vann laga kraft år 1993 även detaljplaneändring nr 12366, som stadsfullmäktige har godkänt 14.11.2018 (§ 374) och som har vunnit laga kraft 9.12.2020. Ändringen i detaljplanen gäller två bostadstomter (AK, 43057/11 och 16) i västra delen av Snickaregatans kvarter. Enligt detaljplanen ska de bilplatser som i enlighet med detaljplanen och bygglovet betjänar dessa bostadstomter placeras under jorden på en egen tomt eller på LPA-området i kvarteret 43057. Det är meningen att byggandet av den privatägda bostadstomten (AK) 43057/16 börjar inom kort. Bostadsprojektet kommer att placera tio bilplatser på tomten (LPA) 43057/13. Bilplatstomten (LPA) 43057/13 har inte reserverats separat.

Arrendeprinciper

Årsarrendet för bilplatstomten (LPA) i Hertonäs fastställs enligt etablerad praxis så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter tomtyta (nuvärde 20,15 euro/index 2015).

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga användningsändamål.

Arrendetiden är cirka 60 år, så att arrendetiden börjar från ett datum som bestäms senare och går ut 31.12.2080.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 844

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa
 • Suutarilassa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12243 sisältyvien asuntotonttien (AK) 40175/3 ja (A) 40226/2 sekä
 • Herttoniemessä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 10081 sisältyvän autopaikkatontin (LPA) 43057/13 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 494

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • että Suutarilassa sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12243 sisältyvien asuntotonttien (AK) 40175/3 ja (A) 40226/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 • että Herttoniemessä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 10081 sisältyvän autopaikkatontin (LPA) 43057/13 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.mehtala@hel.fi

Jessina Haapamäki (Herttoniemen asiat), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 1904975

jessina.haapamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi