Tupakointikielto, Pohjoinen Rautatiekatu 31, Asunto Oy Helsingin Töölön Oscar

HEL 2021-009978
Ärendet har nyare handläggningar
§ 34

Päätös Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Päätös koskee myös ranskalaista parveketta.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin kuin se koskee yhtiön yhteisessä käytössä olevia porrashuoneiden edustoja.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan Pohjoinen Rautatiekatu 31, 00100 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 8.9.2021. Hakemusta on täydennetty 25.10.2021 ja 21.4.2022.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Helsingin Töölön Oscar
Y-tunnus 2095230-8

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille ja porrashuoneiden edustoille osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 31, 00100 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Helsingin Töölön Oscar on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Osa vastanneista vastusti tupakointikieltoa. Tupakointikieltoa vastustaneet olivat huolissaan muun muassa tupakointikiellon kustannuksista ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) ja hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 5.5.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä yksi vastine. Vastineen antaja vastustaa tupakointikieltoa muun muassa tarpeettomana ja perusteettomana ja kiistää parveketupakoinnista johtuvan ongelman olemassaolon. Tupakointikiellon vastustaja katsoo, että yhtiön vastuulla on puuttua tupakansavuongelmaan ja tehdä rakenteelliset tutkimukset ja korjaukset tupakansavuhaitan poistamiseksi.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asunto Oy Helsingin Töölön Oscar sijaitsee Etu-Töölön kaupunginosassa. Yhtiöön kuuluu yksi kahdeksankerroksinen betonirakenteinen asuin- ja liikerakennus, joka on valmistunut vuonna 2009. Kaikissa asuinhuoneistoissa on parveke. Leppäsuonkujan puoleisella sivulla huoneistoparvekkeet ovat vetotangolla ripustettuja lasitettuja yksittäisparvekkeita. Muilla sivuilla yksittäisparvekkeiden lisäksi on lasitettuja parvekkeita, jotka sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin ja osin vierekkäin. Sisäpihan puolella viidennessä kerroksessa on yksi ranskalainen huoneistoparveke. Kaksikerroksisiin huoneistoihin kuuluvat myös kattoterassit, joissa on lasikaiteet. Terassit ovat parvekkeita vastaavia tiloja.

Huoneistoissa on lämmön talteenotolla varustettu huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä viilennystoiminnolla. Laitteet on sijoitettu kylpyhuoneeseen. Tuloilma johdetaan julkisivuilta huoneistoihin tuloilman ottokanavien kautta. Ulkosäleiköt on sijoitettu tasaisesti rakennuksen ympäri ja ne sijaitsevat lähellä parvekkeita. Osa huoneistojen tuloilman ottosäleiköistä on sijoitettu parvekelasituksen laseihin parvekkeen ulkopuolella.

Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja terassit sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta ja huoneistoterasseilta toisille huoneistoparvekkeille tai huoneistoterasseille ja tuuletettaessa tai korvausilman mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni.

Kynnys tupakoinnin kieltämiseen huoneistoparvekkeilla on matala eikä tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämiseen vaadita rakenteellisia selvityksiä siitä, voitaisiinko tupakansavun kulkeutumista estää jollain tavalla esimerkiksi ilmanvaihtoa tai rakenteita korjaamalla. Kiellon määräämiseen ei myöskään tarvita aiheutunutta tai todennettua haittaa. Toisin sanoen kiellon määrääminen ei edellytä konkreettista tupakointia, ja kielto on määrättävä hakemuksen perusteella silloin, kun savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Käytännössä on selvää, että päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tuloilman otto huoneistoihin on parvekkeiden välittömässä läheisyydessä.

Ympäristöpalvelut ei määrää tupakointikieltoa porrashuoneiden edustoille, koska tupakkalain 79 §:n mukaan kunta voi määrätä kiellon vain huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin. Taloyhtiö voi itse tupakkalain 78 §:n nojalla siinä tarkoitetuissa tilanteissa määrätä tupakointikiellon hallinnassaan oleville alueille. Hakemus on siten tältä osin hylättävä.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 78, 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, yhtiökokouspäätös, lainvoimaisuustodistus, osake- ja asukasluettelot, tekninen selvitys, asunto-osakeyhtiön toimittama kuuleminen ja siihen annetut vastineet, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, viranomaisen kuulemiseen saapunut vastine.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 671,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 20.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö