Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, BH Sapkota Oy / Ravintola Rara & Bar

HEL 2021-010913
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

BH Sapkota Oy:n/ Ravintola Rara & Barin elintarvikelain 56 §:n mukaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös

Enhetschef

Päätös

Toimija

BH Sapkota Oy, Korppaanmäentie 11, 00300 Helsinki, y-tunnus 3100894-5

Elintarvikehuoneisto

Ravintola Rara & Bar, Korppaanmäentie 11, 00300 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö purkaa päätöksensä (26 §, 11.10.2021), jolla BH Sapkota Oy:lle / Ravintola Rara & Bar annettiin väliaikainen käyttökielto.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 27.9.2021 valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Ravintola Rara & Barin tiloihin, Korppaanmäentie 11, 00300 Helsinki. Tarkastuksella havaittiin useita vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle. Elintarvikehuoneistossa havaittiin torakoita ja muita tuhohyönteisiä. Lisäksi keittiön puhtaanapitoa oli laiminlyöty ja keittiö oli katto- ja seinäpinnat ja kalusteet olivat noen peitossa.

Viranhaltija päätti 27.9.2021 kieltää Ravintola Rara & Barin elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan toistaiseksi. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kielsi toiminnan elintarvikelain 56 §:n mukaisella päätöksellään 11.10.2021 (liite 1).

Huoneisto on tarkastettu 5.11.2021 (liite 2). Tarkastuksella todettiin, että ravintolassa on suoritettu tuholaistorjunta. Tarkastuksella esitettiin alustava torjuntaraportti, jonka perusteella voidaan todeta, että ongelma on pääosin poistettu. Torjuntaa kuitenkin jatketaan vielä kiinteistössä. Lisäksi ravintolan keittiötilasta on poistettu ylimääräiset tavarat ja keittiö on siivottu perusteellisesti. Koska kieltopäätöksessä mainitut epäkohdat oli pääosin korjattu, toimijalle annettiin tarkastuksella suullisesti lupa avata.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Ratkaisu on toimijalle myönteinen ja toimijan edun mukaista on se, että aikaisemmin annettu kielto puretaan mahdollisimman nopeasti. Kun lisäksi otetaan huomioon se, ettei kuulematta jättäminen vaaranna toimijan oikeusturvaa, voidaan kuulemista pitää tässä tapauksessa ilmeisen tarpeettomana.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa. Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Toimijalle aikaisemmin annettu 56 §:n mukainen kielto voidaan purkaa ja elintarvikkeiden käsittely, ruoanvalmistus ja tarjoilu sekä niihin liittyvä toiminta aloittaa, koska epäkohdat, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle on poistettu huoneistosta.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. BH Sapkota Oy:n/Ravintola Rara & Barin toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös, 11.10.2021
2. Tarkastuskertomus 5.11.2021

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 56, 75 ja 78 §.
Hallintolaki (434/2003) 34 §.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Päätös toimitetaan haastetiedoksiantona BH Sapkota Oy:lle.

Detta beslut publicerades 10.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anni Karreinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31523

anni.karreinen@hel.fi

Tiia Montonen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 42115

tiia.montonen@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.