Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutos, STM

HEL 2021-011372
Ärendet har nyare handläggningar
§ 34

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Sote-uudistuksen ICT-muutokset ”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalisaatioyksikölle enintään 1 850 000 euroa (projektinumero 1095133) vuodelle 2022 hankkeen "Sote-uudistuksen ICT-muutokset ” kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan 100 prosenttinen tuki.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskeva uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Helsingin kaupunki jatkaa palveluiden tuottamista näillä palvelusektoreilla, mutta valtionohjauksen ja -rahoituksen muutoksen takia toteutetaan mm. talouden eriyttämisen ja palvelutuotannon tietojärjestelmien muutoksen vaatimat toimet. Valtionavustusta maksetaan toteutuneiden, kirjanpidosta todennettavien, hankkeen toteuttamiseen liittyvien ja valtionavustukseen oikeuttaviksi hyväksyttävien kustannusten perusteella. Hankkeen aloittamisvaiheessa kustannuksia on voinut syntyä jo ennen valtionavustuspäätöksen antamista. Nämä kustannukset voidaan hyväksyä valtionavustukseen oikeuttaviksi edellyttäen, että ne ovat syntyneet 1.7.2021 jälkeisenä aikana ja ne on perusteltu ICT-muutoksen välttämättömyyden näkökulmasta. Hanke toteutetaan 2022–2025 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään vuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 22.10.2021 § 60 päättänyt valtionavustuksen hakemisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyviin ICT-kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.12.2021 (VN/27076/ 2021) myöntänyt hankkeelle valtionavustusta.

Hankkeen hallinnoijana toimii kaupunginkanslian strategiaosaston digitaalisaatioyksikkö. Hankkeen suunnitellut kokonaiskustannukset ovat 12 536 000 euroa vuosien 2021–2025 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 4 600 000 euroa. Vuoden 2022 arvioidut kustannukset ovat 1 850 000 euroa ja hankkeen tuki kattaa ne kokonaisuudessaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095133) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneosille. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 27.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö