Tupakointikielto, Laivalahdenkaari 15, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

HEL 2021-011646
Ärendet har nyare handläggningar
§ 43

Päätös Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Laivalahdenkaari 15

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Laivalahdenkaari 15:n huoneistojen parvekkeille ja huoneistopihoille. Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti hylätä hakemuksen siltä osin, kun se koskee asuinhuoneistojen sisätilojen tupakointikieltoa.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Laivalahdenkaari 15, 00810 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 15.10.2021. Hakemusta on täydennetty 7.4.2022.

Hakemuksen tekijä

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Y-tunnus 0787027-9

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille ja asuintiloihin osoitteessa Laivalahdenkaari 15, 00810 Helsinki.

Kuuleminen

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Suurin osa vastanneista oli puoltanut tupakointikiellon hakemista. Osa vastanneista (6/30) oli vastustanut kiellon hakemista. Vastustaneet olivat perustelleet kantaansa muun muassa yksilön elämään puuttumisella, kiellon suhteettomilla rajoituksilla hyötyyn nähden sekä kieltohakemuksesta aiheutuvilla kustannuksilla.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) ja hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 13.7.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei saapunut määräaikaan mennessä yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Laivalahdenkaari 15:n kiinteistössä on kolme vuonna 1997 valmistunutta asuinkerrostaloa. Asuinhuoneistojen parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin. Huoneistopihat sijaitsevat samoissa linjoissa parvekkeiden kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmänä on yhteiskanavallinen koneellinen tulo-poistojärjestelmä.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Laivalahdenkaari 15:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja huoneistopihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta ja huoneistopihoilta toisille parvekkeille tai huoneistopihoille tai avonaisista ikkunoista tai parvekeovista asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle. Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä kaikkien huoneistojen parvekkeille ja huoneistopihoille.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Asuinhuoneiston asuintilassa tapahtuvan tupakoinnin kieltäminen on poikkeuksellinen toimi. Kiellon määrääminen edellyttää selvityksiä siitä, että savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.

Ympäristöpalvelut edellyttää, että sisätiloja koskevan hakemuksen yhteydessä asuntoyhteisö antaa selvityksen siitä, että tupakansavu siirtyy asuintiloista toisen huoneiston tiloihin. Tämä edellyttää yleensä merkkiainekokeita. Lisäksi tulee selvittää tarvittavat toimenpiteet, joilla savun kulkeutuminen huoneistojen välillä voidaan ehkäistä. Selvityksessä on myös oltava tiedot siitä, minkälaiset korjaustoimet asiassa ovat tarpeen, sekä arvio niiden kustannuksista. Käytännössä kohtuukustannuksin voidaan yleensä toteuttaa ilmanvaihdon säätämiseen liittyviä yksinkertaisia toimenpiteitä. Myös asuinhuoneiston rakenneliitosten tiivistämiseen liittyvät toimenpiteet voivat Valviran näkemyksen mukaan olla mahdollisia. Kohtuukustannukset on käytännössä harkittava aina tapauskohtaisesti.

Yhtiön toimittamissa lisäselvityksissä ilmoitettiin, ettei teknisiä selvityksiä savun kulkeutumisesta asuintiloista toisiin huoneistoihin ole tehty. Hakemusasiakirjojen yhteydessä ei toimitettu teknistä selvitystä siitä, etteikö savun kulkeutumista asuintilasta toisen huoneiston tiloihin voisi kohtuullisella rakenteiden tai esimerkiksi ilmanvaihdon korjaamisella tai muuttamisella ehkäistä. Lisäselvityksissä ilmoitettiin, että kiinteistön ilmanvaihtoon ollaan vielä tekemässä korjaustoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden vaikutusta savun kulkeutumiseen ei päätöstä laadittaessa vielä tiedetä.

Yhtiö ei hakemuksen tietojen mukaan ole varannut tilojen haltijoille mahdollisuutta ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään. Tämä on jo yksistään riittävä peruste hakemuksen hylkäämiseksi huoneistojen sisätilojen osalta.

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikön päällikkö on hylännyt
asuntoyhteisön tupakointikieltohakemuksen sisätilojen osalta, koska tupakkalain 79 §:n asettamat edellytykset tupakointikiellon määräämiseen huoneistojen asuintiloihin eivät täyty.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asukasluettelo, pöytäkirjan ote asukaskokouksesta 4.10.2021, selvitys tupakkalain mukaisesta kuulemisesta ja kuulemiseen saapuneet vastaukset, julkisivu- ja ilmanvaihtokuvat sekä pohjapiirustukset, sanallinen selvitys savun kulkeutumisen mahdollisuuksista, lisäselvitykset koskien tehtyjä teknisiä selvityksiä, viranomaisen kuuleminen ja viranomaisen tiedoksianto kuulemisesta.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 611,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 17.08.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Salo, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 20986

johanna.m.salo@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö