Määrärahojen ylitysoikeus, eräät vuoden 2021 talousarvion määrärahat

HEL 2021-012101
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 355 §

Överskridning av anslag i 2021 års budget

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade att bemyndiga stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget enligt följande:

Överskridningarna av anslagen för driftsekonomin uppgår till sammanlagt 8 725 004 euro.

Budgetmomentet 3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM
anslag i budgeten 207 818 000 euro
anslaget överskrids med 8 725 004 euro

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

I budgeten 2021 uppgick reserveringarna för betalningsandelen till samkommunen HRT till 205 675 000 euro. Enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2021–2023, som HRT:s styrelse godkände 27.10.2020, fakturerar HRT Helsingfors stad för den kommunala andelen på 214 400 004 euro. Överskridningen på 8 725 004 euro är en följd av nedgången i antalet passagerare som coronapandemin orsakat.

Enligt delårsrapporten 2/2021, som HRT:s styrelse behandlade 5.10.2021, har utvecklingen under det innevarande året fortfarande vilat på en mycket ostadig grund på grund av coronapandemin. Antalet passagerare, som sjunkit drastiskt på grund av pandemin, har inte återhämtat sig under det innevarande året i enlighet med förväntningarna i budgeten. Verksamhetskostnaderna har anpassats inom de gränser som trafikeringsavtalet medger, medan man ändå samtidigt har strävat efter att bevara trafikens servicenivå. Å andra sidan har särskilt höjningen av priserna på bränslen och övrig energi ökat kostnaderna för trafikeringen. Det är sannolikt att antalet passagerare och försäljningen kommer att bli lägre än uppskattningarna. Statens coronastöd till HRT på 69,3 miljoner euro förväntas inte täcka hela det uppkomna underskottet. Räkenskapsperiodens resultat beräknas utvisa ett underskott på 17,9 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 8 725 004 euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 798

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitys on yhteensä 8 725 004 euroa.

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 207 818 000 euroa
määrärahan ylitys 8 725 004 euroa

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Saara Kanto, projektchef, telefon: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi