Hankinta, optio, pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2021-012588
Ärendet har nyare handläggningar
§ 34

Yksikönjohtajan hankintapäätös pilaantuneen maan ja ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyn jatkamisesta toisella optiokaudella 12.4.2022–11.4.2023

Enhetschef

Päätös

Johtokunta on oikeuttanut päätöksellä § 28 21.3.2019 kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päättämään ja allekirjoittamaan puitesopimukset optiovuosien (1+1) käytöstä vuosi kerrallaan varsinaisen sopimuskauden jälkeen. Tämä päätös koskee jälkimmäistä optiokautta.

Päätöksen perustelut

Sopimustoimittajien on tullut tehdä mahdolliset muutosesitykset puitesopimuksiin viisi (5) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden loppua (11.4.2021). Tilaajan on tullut tehdä päätös mahdollisesta optiokauden käytöstä neljä (4) kuukautta ennen voimassaolevan puitesopimuksen loppumista.

Sopimustoimittajilta ei tullut määräaikaan 11.11.2021 mennessä muutosesityksiä.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päättää jatkaa puitesopimuksia ensimmäisen optiovuoden osalta 11.4.2023 asti aiempien puitesopimusten mukaisesti seuraavien yritysten kanssa:

 • Fortum Waste Solutions Oy
 • Kiertokapula Oy
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy (ennen sopimussiirtoa Lassila & Ti-kanoja Oyj)
 • Sitowise Oy (ennen tässä käsiteltävää sopimussiirtoa Maapörssi Oy)
 • NCC Industry Oy
 • Nordic Envicon Oy
 • Salpamaa Oy (ennen sopimussiirtoa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy)
 • Maa Roll Oy (ennen sopimussiirtoa Rosk’n Roll Oy Ab)
 • Suomen Erityisjäte Oy
 • Veikko Lehti Oy

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen pyysi tarjoukset ja on tehnyt puitesopimukset massojen vastaanotosta kahdeksi (2) vuodeksi sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (1+1) optiovuodella vuosi kerrallaan. Tarjouskilpailu suoritettiin hankintalain mukaisena avoimena hankintamenettelynä. Puitesopimuksen tarjouskyselyn tekivät hankintarenkaana yhdessä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Puitesopimusten mukaan tilaaja voi jatkaa sopimuksia kaksi kertaa yhden vuoden ajaksi (optiokausi) sopimusten kappaleiden 20 mukaan, ilmoittamalla siitä sopimuskumppaneille neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden umpeutumista. Ensimmäinen optiokausi on valittu käytettäväksi ja nyt voimassa.

Puitesopimuksen jatkamisen yhteydessä toiminnanharjoittajilla on voimassa olevan sopimuksen mukaan ollut oikeus tarkistaa veloitusperusteita toimittamalla ehdotus tilaajalla viimeistään viisi (5) kuukautta ennen sopimuksen ajankohdan umpeutumista. Yksikään puitesopimuskumppanina oleva palveluntarjoaja ei ole lähettänyt ehdotusta hintojen tarkastamiseksi.

Ylijäämämaiden vastaanotto on kilpailutettu vuodesta 2011 lähtien. Puitesopimusten kilpailuttamisen avulla on merkittävästi alennettu vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia ja vältytty paljon aikaa vieviltä hankekohtaisilta kilpailutuksilta. Toiminnan piirissä ei ole tapahtunut varsinaisena sopimuskautena tai ensimmäisenä optiokautena erityisiä muutoksia, jotka perustelisivat uuden kilpailutuksen järjestämistä. Sopimuskauden aikana yhteistyö puitesopimusvastaanottajien kanssa on sujunut hyvin ja uudella kilpailutuksella ei tämän hetkisessä tilanteessa saataisi merkittävää etua. Staran kannalta olisi kokonaistaloudellisesti edullista jatkaa toisella optiovuodella nyt käynnissä olevaa yhteistyötä.

Ylijäämämaat, haitta-aineita sisältävät maat ja erilaiset muut poistettavat jätejakeet kuljetetaan vastaanottopaikkoihin, joiden voimassa olevat viranomaisluvat oikeuttavat ottamaan vastaan kulloinkin kyseessä olevia materiaaleja.

Puitesopimuskauden jatkamista toisella optiovuodella pidetään perusteltuna ja kokonaistaloudellisesti edullisena.

Ylijäämämaan vastaanotto- ja loppusijoituspalveluja 2019–2021 koskeva sopimus (2018-011161) siirretään alkuperäiseltä toimittajalta Maapörssi Oy:ltä (Y-tunnus 2038229-6) liiketoimintasiirron johdosta Sitowise Oy:lle (Y-tunnus 2335445-0), joka Maapörssi Oy:n omistajana on sulauttanut myöhemmin Maapörssi Oy:n itseensä. Puitesopimuksen siirronsaaja Sitowise Oy jatkaa alkuperäisen puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/20196) 136 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskumppanilla ja jos alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään tämän lain soveltamista.

Sopimuksen siirto alkuperäisen toimittajan Maapörssi Oy:n ylijäämämaaliiketoimintaa jatkavalle yhtiölle voidaan hyväksyä hankintalain mukaisesti ja edellyttäen, ettei sopimusta muuteta muuten kuin toimittajan ja sen edustajan yksilöintitietojen osalta.

Detta beslut publicerades 18.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Vesa Isokauppila, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 71047

vesa.isokauppila@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja