Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-311-21

HEL 2021-013115
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-311-21

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Vs. koulutuspäällikkö Lotta Karvonen päätti valita yhteiskunta ja työelämäosaamisen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2022 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.10.2021–4.11.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävään kuuluu yhteiskunnassa-, kansalaisena- ja työelämässätoimimisen, yrittäjämäisen toiminnan sekä kestävän kehityksen osa-alueiden opetusten toteuttamin, oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arvioiminen. Lisäksi tehtävään kuuluu oppimisvalmiuksia parantavien opintojen kehittämistä ja opetusta.

Virkasuhteen alussa tehtävät sijoittuvat kampus 5:n Sturenkadun ja Hattulantien toimipaikkoihin.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kiinnostunut opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Yhteiskunnassa-, kansalaisena- ja työelämässä toimimisen, yrittäjämäisen toiminnan sekä kestävän kehityksen osa-alueiden vahvaa hallintaa sekä innostusta jakaa osaamistasi.

Lisäksi edellytämme digitaalisia taitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa. Luemme eduksi laaja-alaisen osaamisen myös muiden yhteisten tutkinnon osien opettamiseen liittyen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kokemuksen.

Määräajassa hakemuksen jätti kolmetoista (13) tehtävän kelpoi-suusehdot täyttävää hakijaa. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä (4) tehtäviin parhaaksi katsottua hakijaa. Haastattelut toteutettiin 11.11.2021. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Helena Lehtinen ja Marianne Hellsten.

Hakemusten ja haastattelun perusteella tehtäviin valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

********** on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen kelpoisuus. Hänellä on näyttöä opiskelijalähtöisen oppimisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen toteuttamisessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä.

Hänellä on kokemusta oppimisvalmiuksia parantavien opintojen toteuttamisesta ja opiskelijoiden yksilöllisestä tukemisesta. Hänellä on kokemusta erilaisten digitaalisten oppimisen ratkaisujen toteuttamisessa yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen osa-alueissa. Hänellä on kokemusta ammatillisen opetuksen työelämälähtöisestä toteutuksesta. Hän omaa erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Vs. koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viranmenestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 22.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Lotta Karvonen, vs. koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 72291

lotta.karvonen@hel.fi

Beslutsfattare

Lotta Karvonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6