Valtuustoaloite, ulkoliikuntapaikka

HEL 2021-013427
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 31. / 134 §

Ledamoten Jukka Järvinens motion om en plats för utomhusidrott vid Akseli Toivonens plan

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Jukka Järvinen och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att en plats för utomhusidrott byggs vid Akseli Toivonens plan som ligger i Kottby.

Både utomhusidrottens popularitet och näridrottsplatsernas användningsgrad har ökat betydligt under coronapandemin. I Helsingfors finns det totalt ca 250 platser för utomhusmotion och näridrott på olika nivåer som är relativt jämnt fördelade mellan stadens olika områden. Nätverket utvecklas ständigt för att betjäna alla helsingforsbor.

Kultur- och fritidssektorn samt stadsmiljösektorn håller på att utarbeta ett program för näridrottsplatser. I programmet kartläggs de nuvarande näridrottsplatserna och bedöms behovet av nya objekt. I samband med beredningen av programmet är det motiverat att granska förutsättningarna och tidtabellen för en plats för utomhusidrott även vid Akseli Toivonens plan. Den volleybollplan med underlag av stenmjöl som ligger bredvid Akseli Toivonens plan används rätt lite och kunde passa som ett ställe för en plats för utomhusidrott.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 320

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 100

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ulkoliikuntapaikkojen edistäminen on tärkeää parantamalla myös ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja lisäämällä omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Ulkoliikunnan suosio ja paikkojen käyttöaste on kasvanut merkittävästi koronapandemian aikana. Kaupunkiympäristön toimiala kehittää lähiliikuntapaikkoja tiiviissä yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Helsingissä on tällä hetkellä merkittävä määrä eritasoisia ja -kokoisia lähiliikuntapaikkoja. Verkostoa kehitetään jatkuvasti palvelemaan kaikkia helsinkiläisiä. Akseli Toivosen kenttä on nostettu esiin viimeisimmässä, vuonna 2009 alueelle laaditussa yleisten alueiden suunnitelmassa, mutta hanke ei ole edennyt investointiohjelmaan.

Akseli Toivosen kenttä Käpylässä osittain määritelty aikakaudelle tyypilliseksi puistoksi. Kentän lisäksi alueella on kolme pensasaidan rajaamaa pikkuaukiota. Näillä aukioilla on veistos, leikkipaikka ja pienempi pelikenttä. Leikkipaikalla on hiekkalaatikko ja muutamia isommille lapsille suunnattuja välineitä. Alue on tällä hetkellä nuhruinen ja kulunut, mikä osoittaa alueen olevan ahkerasti käytetty ja tarpeellinen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala laatii tällä hetkellä yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa lähiliikuntapaikkaohjelmaa, jossa todetaan nykyiset liikuntapaikat, tulevat kohteet sekä kootaan palvelulinjaus määrittelemään näiden paikkojen toimintoja ja laatutasoa kokoluokkineen. Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu työhön tiiviisti.

Lähiliikuntapaikkaohjelmassa määritellään verkoston ja väestöpohjan kannalta tarpeelliset sijaintipaikat. Ohjelman valmistelun yhteydessä on perusteltua tarkastella myös Akseli Toivosen kentän ulkoliikuntapaikan toteuttamisen edellytykset ja aikataulu.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 310 37155

tero.santaoja@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 20

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ulkoliikuntapaikan rakentamismahdollisuuksien selvittämistä Akseli Toivosen kentän lähiympäristöön.

Helsingistä löytyy alkuvuodesta 2022 yhteensä 159 ulkokuntoilu- ja 85 lähiliikuntapistettä. Toimipisteet ovat moninaisia muun muassa koon, varustelutason ja liikunta- sekä kuntoilumahdollisuuksien osalta. Liikuntapaikat ovat lukumäärällisesti jakaantuneet maantieteellisesti varsin tasaisesti ympäri kaupunkia.

Tilanteen selkeyttämiseksi kaupunki perusti keväällä 2021 lähiliikuntapaikat-työryhmän, jonka tavoitteena on luoda toimintamallit ja strategia kaupunkilaisten perusliikuntaedellytysten yhdenmukaistamiseksi lähiliikuntapaikkaohjelman mukaisesti. Työryhmässä on edustajat kulttuurin ja vapaa-ajan, kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Työryhmä jatkaa toimintaansa suunnitelmien mukaisesti vuonna 2022. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös ulkoliikuntapaikan mahdollista sijoittamista Akseli Toivosen kentälle tai sen läheisyyteen.

Helsingin lähiliikuntapaikat ovat suosittuja liikunta- ja kuntoilupisteitä. Lisäksi käynnissä oleva Covid19-pandemia on lisännyt ulkoliikunnan ja sitä kautta erilaisten liikunta- sekä kuntoilupisteiden käyttöä entisestään. Erityisen suosittuja ovat olleet uudentyyppiset ja maksuttomat ulkokuntosalit, Helsinki gymit, joita voi löytää esimerkiksi Pirkkolasta, Paloheinästä, Hietaniemen uimarannalta ja Kurkimäestä.

Akseli Toivosen kentän ulkoliikuntapaikkaa suunniteltaessa tulee pohtia ennen kaikkea sen luonnetta ja sijoittelua. Nykyisellä kivituhkakentällä pelataan tällä hetkellä kesäisin jalkapalloa ja talvisin se on jääurheilulajien käytössä. Liikuntapalvelukokonaisuuden 14.12.2021 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa hyväksytyn palvelustrategian mukaisesti luonnonjääkenttien muuttamista toisiin tarkoituksiin tulisi välttää. Näin ollen varsinainen Akseli Toivosen (iso) kenttä ei ole sopiva paikka uudelle ulkoliikuntapaikalle.

Kentän vieressä sijaitsevat kuitenkin lasten leikkipuisto sekä kivituhkapohjainen lentopallokenttä. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan jälkimmäinen kenttä on varsin vähäisellä käytöllä ja voisi sopin hyvin ulkoliikuntapaikan sijoituspaikaksi. Kyseinen kenttä on kuitenkin kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa, joten lautakunta ei voi tehdä päätöstä ulkoliikuntapaikan toteuttamista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.05.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi