Vuokraus, toimitila, Lemmilän lastenkoti, Lemmiläntie 3, Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-014067
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 13.12.2021, § 26, vuokraus, tilat, Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinkää, Kaupunkiympäristön toimiala, Sosiaali- ja terveystoimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 13.12.2021, § 26 tilojen vuokrauksesta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteessa Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinkää niin, että vuokrattavan tilan suuruus on 1 133m². Arvonlisäveroton kokonaishinta 18 195,98 euroa/kk.

Kokonaisvuokra tiloista on 16,06 euroa/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra tiloista on 16,06 euroa/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.8.2021 ja irtisanomisaika on molemmin puolin 3kk.

Päätöksen perustelut

Lemmilän lastenkoti on 14-paikkainen lastenkoti Hyvinkäällä Ridasjärven rannalla. Sosiaali- ja terveystoimiala on toiminut tiloissa ja käyttö jatkuu. Tällä sopimuksella tilaneliöt päivitetään vastaamaan nykytilaa.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Detta beslut publicerades 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin:

miro.laaksonen@hel.fi

Beslutsfattare

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö