Elintarvikelain 11 § mukainen hakemus, Suomi Meijeri Oy

HEL 2021-014678
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus Suomi Meijerin Oy:n elintarvikehuoneiston olennaisen muutoksen hyväksymisestä

Enhetschef

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Suomi Meijerin maitoalan laitoksen olennaisen muutoksen koskien uusia tiloja. Laitoksen numero 60611 säilyy ennallaan.

Laitoksen toiminnot ovat maitonesteiden valmistus sekä juuston valmistus.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (297/2021) 11 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 22.12.2022.

Hakija

Suomi Meijeri Oy, Mustialankatu 1, 00780 Helsinki
y-tunnus 3007458-8

Toimipaikan nimi ja osoite

Suomi Meijeri, Linnavuorentie 28, 00950 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Suomi Meijeri on Ruokaviraston hyväksyttyjen maitoalan laitosten listalla ja sen hyväksymisnumero 60611. Laitos siirtyy uusiin tuotantotiloihin osoitteessa Linnavuorentie 28, 00950 Helsinki ja hyväksymisnumero säilyy ennallaan. Muutoksen ajankohta on 1.4.2022.

Laitoshakemuksen yhteydessä on esitetty asemapiirustus, laitoksen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty laitoksen vesipisteet, lattiakaivot sekä jäähdytettyjen tilojen lämpötilat. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma.

Laitoksen tilat on tarkastettu 3.3.2022. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että laitoksen tiloista puuttuu vielä suuri osa kalusteista mutta kiinteät kalusteet ovat paikoillaan. Tilat täyttävät hyväksytyn elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset.

Laitoksen toiminnot ovat maitonesteiden valmistus, tuotteina hapanmaitovalmisteet (jogurtti) ja vanukkaat sekä juuston valmistus, tuotteina emmental- ja edamtyyppiset juustot, kittijuustot, pastöroitu tuorejuusto sekä erilaiset home- ja bakteerikypsytetyt juustot.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 400 m², josta 300 m² on laitoksen tuotanto- ja varastotiloja ja 100 m² toimisto- ja sosiaalitiloja. Laitoksen tuotanto- ja varastotilojen lattiapinnat ovat epoksia, seinät ovat maalattua polyuretaanielementtiä, siivoustilan seinät ovat maalattua gyproc-levyä. Työtasot ovat ruostumatonta terästä.

Raaka-maitohuoneessa (21 m²) on kaksi maitotankkia ja vesipiste. Tilassa on lattiakaivo. Tankit on mahdollista kiertää ja tila huoltaa ja siivota.

Juustosalissa (90 m²) on yksi käsienpesupiste ja riittävä määrä muita vesipisteitä. Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on varattu pesupaikka käsienpesupisteen vieressä. Tilassa pastöroidaan raaka-maito ja valmistetaan juustot sekä jogurtti. Puhtaille työvälineille on erillinen varastointitila juustosalin yhteydessä (9,9 m²).

Juustoja kypsytetään kypsyttämössä 9,9 m², valkohomejuusto-kellarissa (8,3 m²) ja kittikellarissa (12,5 m²). Juustot suolataan erillisessä suolaushuoneessa (10,2 m²). Näissä tiloissa on kypsyttämöä lukuun ottamatta lattiakaivot. Kypsyttämön pesuveden poistosta huolehditaan käsin. Juustoille on oma pakkaamotila (12,7 m²) mistä on kulku alustanmuodostushuoneeseen (21,7 m²) ja edelleen kylmävarastoon. Jogurtille on oma pakkaamo (32 m²). Jogurtit viedään pakkaamosta erilliseen jogurtin kypsytyshuoneeseen (7,0 m²) alustanmuodostushuoneen kautta. Pakkaamotiloissa on omat ei-käsikäyttöiset käsienpesupisteet ja asianmukaiset lattiakaivot. Laitoksen kylmävarasto (22,1 m²) ja jäähdytystila on asiamukaisesti varustettu myös lattiakaivoilla.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötiloja seurataan omavalvonnassa päivittäin. Kylmätiloissa on myös hälytysjärjestelmä.

Varsinaisten tuotantotilojen lisäksi laitoksen käytössä on tarvittavat tauko- ja pukeutumistilat, siivousvälinevarasto (3,9 m²) sekä pakkaustarvikevarasto. Pakkaustarvikkeiden varastointitilana toimii toimistotilojen viereinen käytävätila (55,6 m²).

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 470 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta.

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 6 §, 7 §, 11 §, 15 §, 22 §, 27 §, 40 §, 72 §, 73 §, 75 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta (315/2021) 3 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 5 §, 36-39 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen (229 §, 11.11.2021) liite 1 kohta 11.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 11 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2021-14678

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse Suomi Meijeri Oy:lle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristökeskuksessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukseen.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

Detta beslut publicerades 22.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pia Haltiala, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 31034710

pia.haltiala@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakemus 21.12.2021
2. Hakemus 21.12.2021, liite, asemapiirustus
3. Hakemus 21.12.2021, liite, pohjapiirros ym

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.