Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen päättäminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatusjohtaja

HEL 2022-000144
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 159 §

Varhaiskasvatusjohtajan haun hakuajan jatkaminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jatkaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan viran hakuaikaa 25.2.2022 saakka. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kyseiseen virkaan 15.2.2022 klo 16.00 mennessä tulleet kuusi hakemusta otetaan huomioon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Varhaiskasvatusjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 27.1. - 15.2.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, Helsingin Sanomissa, Duunitorilla, Oikotiellä sekä LinkedIn-, Twitter- ja Facebook -verkkopalveluissa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa, joilla kaikilla on vaadittu muodollinen kelpoisuus.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta.

Kaupunginhallitus katsoo, että varhaiskasvatusjohtajan viran hakuaikaa on perusteltua jatkaa edelleen 25.2.2022 saakka, koska virkaan oli tullut hakemuksia liian vähäinen määrä, jotta onnistunut rekrytointi kaupungin kannalta merkittävään ja painoarvoltaan tärkeään virkaan mahdollistuu.

Hakuajan jatkamisesta on tiedotettu virkaa tähän mennessä hakeneille, joiden hakemukset otetaan edelleen huomioon.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 53

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Satu Järvenkallaksen eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virasta. Samalla kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn viran täyttämiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ulla Lehtosen hoitamaan varhaiskasvatusjohtajan avointa virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 24.1.2022 alkaen siihen asti, kunnes virkaan valittu henkilö ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

Esteelliset: Satu Järvenkallas
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 10.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi