Valtuustoaloite, Talin Puistotien Talinlehdon urheilukenttä talvikausina luistelukentäksi

HEL 2022-000715
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 33. / 136 §

Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid Taliallén

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Stäng

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att idrottsplanen vid Taliallén isläggs till en skridskobana under vintersäsongerna.

Kultur- och fritidssektorns idrottsservice ansvarar för konstisbanor, som i huvudsak ligger i idrottsparker, och för större skridskobanor. Stadsmiljösektorn ansvarar i sin tur för mindre skridskobanor i allmänna parkområden. Den sandplan vid Taliallén som nämns i motionen hör inte till planerna som isläggs på vintern. I dagsläget är det inte möjligt att islägga alla lämpliga parkplaner, först och främst av kostnadsskäl.

Stadsmiljönämnden bedömer i sitt utlåtande att nätverket av små skridskobanor i Taliområdet är tillräckligt och fungerande. En sammanställning av de närmaste skridskobanorna ingår i den bifogade kartan. Svaret stämmer överens med stadsmiljönämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 321

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan talvikausina luistelukentäksi.

Perustelut: Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mahdollistamalla talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveyshyötyä. Asukkaiden pyyntöä on kuunneltava. Ottaen huomioon, että kenttä on jäädytetty aiemminkin, ovat päätösehdotuksessa esitetyt perustelut heikkoja. Pienen kentän jäädyttäminen ei ole suuri kustannuserä verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.03.2022 § 142

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleiset alueet palvelun kunnossapitoyksikkö tilaa Helsingin kaupungin palveluverkkoon kuuluvien pienten luistelukenttien jäädyttämisen sopimusurakoitsijoiltaan ja liikuntapalvelut vastaa puolestaan ulkoliikunta-alueilla sijaitsevista suuremmista jäädytettävistä kentistä.

Puistojen pienet jääkentät löytyvät Helsingin palveluverkkokartasta. Alueen lähimmät kentät on esitetty kartassa (liite 1).

Valtuustoaloitteessa ehdotettu kenttä ei kuulu Helsingin kaupungin tarjoamaan palveluverkon talvisin jäädytettäviin kenttiin. Kaikkien jäädytettäviksi sopivien puistokenttien jäädyttäminen ei ole mahdollista nykytilanteessa ennen kaikkea kustannussyistä. Palveluverkosto tarkistetaan osana yleisten alueiden suunnitelmaa. Tällä alueella pienten luistelukenttien verkosto on riittävä ja toimiva.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Kaupunkiympäristölautakunta palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, että Talinlehdon urheilukenttä saadaan talvikausina luistelukentäksi.

Perustelut: Kentän jäädyttäminen palvelee lähialueen asukkaita mahdollistamalla talviurheilun ja tuomalla sitä kautta asukkaille terveyshyötyä. Asukkaiden pyyntöä on kuunneltava. Ottaen huomioon, että kenttä on jäädytetty aiemminkin, ovat päätösehdotuksessa esitetyt perustelut heikkoja. Pienen kentän jäädyttäminen ei ole suuri kustannuserä verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

01.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Immonen, projektijohtaja: 31026737

ville.immonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.05.2022

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi