Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Yhtiökokoukset vuonna 2022, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2022-001511
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 57 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy yhtiökokous

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Käsittely

Esteelliset: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.5.2022 klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiön ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen sekä käytöstä poistuvan raitiovaunukaluston korvaamista koskevan investointipäätöksen hyväksyminen.

Yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle Helsingin kaupungin kanssa tehtävän joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen sekä palvelukorvaussopimuksen hyväksymistä.

Yhtiö on valmistellut Helsingin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) ja kaupunginkanslian talousosaston kanssa joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista koskevan yhteistyö- sekä palvelukorvaussopimuksen.

Yhteistyösopimuksella sovitaan yhtiön ja kaupungin välisestä yhteistyöstä ja toimintaperiaatteista, kun yhtiö hallinnoi ja ylläpitää kaupungin tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun ja kaupungin joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuriomaisuutta sekä tuottaa muita joukkoliikennettä tukevia palveluita. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 2.5.2022 § 30.

Palvelukorvaussopimus koskee joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamiseen liittyvien kustannusten korvaamista yhtiölle. Palvelukorvaussopimuksella sovitaan siitä, että yhtiö luovuttaa Helsingin kaupungille käyttöoikeuden yhtiön omistamaan ja hallinnoimaan infraan ja että kaupunki maksaa yhtiölle korvausta infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista, muiden yhtiön tuottamien palvelujen tuottamisesta ja infraa sekä muita palveluita koskevan hyvän palvelutason ylläpitämisestä. Infraa koskevan käyttöoikeuden luovutuksen tarkoituksena on, että kaupunki voi edelleen osoittaa joukkoliikenneinfraomaisuuden tarvittavilta osin kaupungin ja HSL:n välisen infrasopimuksen edellyttämällä tavalla HSL:n käyttöön. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee palvelusopimuksen hyväksymistä kaupungin osalta 19.5.2022.

Investointipäätös, käytöstä poistuvien raitiovaunujen korvaaminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaamista koskevan investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan hankesuunnitelman pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen vaunujen toimitukset, vaihto-osat ja projektiin sisältyvät erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 160,0 milj. euroa (kustannustasossa joulukuu 2021) ja investointi toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen ennen kuin nykyisen kaluston elinkaari päättyy, asteittain vuosina 2028–2032.

Lisäksi hallitus esittää, että Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston (24 pikaraitiovaunua) sekä Länsi-Helsingin pikaraitioteiden vaunukaluston (LHR, 16 pikaraitiovaunua) hankinnat sisällytetään optioina käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaajia koskevaan tarjouspyyntöön. Kyseisiä optioita koskevista investoinneista ja optioiden käyttämisestä päätetään erikseen. Mikäli Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston optiota koskeva investointi päätetään myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä toteuttaa, kustannukset kohdistuvat tällöin yhtiön CP-sarjan osakkeisiin.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 18

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön kevään 2022 investointiohjelman oheisen liitteen mukaisesti niin, että investointien rahoitusvastuu kohdistuu CK- ja DH -osakesarjoille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Bilagor

3. Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, tilinpäätös 2021
4. Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, yhteistyösopimus
9. Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, HSLn hallituksen kokouspöytäkirjan ote
10. Kokouskutsu, kokous 25.5.2022, liite, HSLn hallituksen lausunto

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.