Virkasuhteen täyttäminen, Vartiokylän ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1190-21

HEL 2022-001989
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Vartiokylän ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, autismiopetus, työavain KASKO-01-1190-21.

Områdeschef för grundläggande ubildning 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vartiokylän ala-asteelle sijoitetun autismiopetuksen erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 005790).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettaja, autismiopetus, virka (vakanssinumero 005790) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on autismiopetuksen erityisluokanopettajan tehtävät Vartiokylän ala-asteen koulussa.

Autismiopetuksen erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus autismiopetuksesta ja vaihtoehtoisten kommunikaatiovälineiden hallinta.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Erityisluokanopettajan, autismiopetus, virka (vakanssinumero 005790) jätetään täyttämättä, koska hakija perui hakemuksensa eikä hakijoita ole.

Vartiokylän ala-asteen koulussa oli auki kaksi samankaltaista erityisluokanopettajan (autismiopetus) virkaa (vakanssinumerot 001032 ja 005790), joista kumpaakaan ei täytetä hakijoiden puuttuessa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Johanna Kingo-Forsman, vs. rehtori, puhelin: 09 310 28940

johanna.kingo-forsman@hel.fi

Beslutsfattare

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7