Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Maksuvapautus, turvapuhelinpalvelut, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2022-003428
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Maksuvapautus, turvapuhelinpalvelut, Palvelukeskusliikelaitos

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti liitteen mukaiset julkisoikeudelliset saatavat yhteensä 11.880,00 euroa kohtuullisuusharkintaa käyttäen maksun suorittamisesta vapauttamisesta. Saatavat poistetaan myyntireskontrasta.

Näin ollen myös perintätoimista luovutaan. Päätös koskee reskontrassa edelleen avoimena olevia kuolinpesien saatavia/velkajärjestelyyn kuuluvia saatavia, jotka on jo aiemmin kirjattu luottotappioksi.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtaja päätti 2§ 26.1.2022 siirtää hallintosäännön 12 luvun 4 § 1 momentin 5 kohdan mukaista toimivaltaa päättää vapautuksesta keskushallinnolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Palvelukeskusliikelaitokselle on kertynyt vuosina 2017-2019 lukumääräisesti merkittävä määrä summiltaan pääosin vähäisiä turvapuhelin-palveluihin liittyviä saatavia. Maksujen kohteena olevan palvelun luonteeseen ja erityisiin olosuhteisiin perustuva kohtuullisuusharkinta maksun suorittamisesta vapauttamisesta on tarkoituksenmukaista siirtää palvelun tuottavan liikelaitoksen viranhaltijalle määräajaksi.

Detta beslut publicerades 07.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Risto Paavola
toimitusjohtaja

Bilagor

1. 9500_jälkilaskutetut hälytyskäynnit

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.