Vuokraperusteet, asuntotontit, Oulunkylä

HEL 2022-003604
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 110 §

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (Åggelby, tomterna 28231/37 och 28140/12)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för:

 • Tomten för flervåningshus (AK) 28231/37 som ingår i detaljplaneändringen nr 12420 i Åggelby fram till 31.12.2085 i enlighet med bilaga 1.
 • Tomten för flervåningshus (AK) 28140/12 som ingår i detaljplaneändringen nr 12445 i Åggelby fram till 31.12.2085 i enlighet med bilaga 2.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplane- och tomtuppgifter

Åggelby, Britas

Detaljplaneändringen nr 12420 som har utarbetats för Birgittavägens omgivning i Britas i Åggelby gör det möjligt med kompletteringsbyggande bland annat på området för kvarteret 28231. Stadsfullmäktige har 7.6.2017 § 283 godkänt detaljplaneändringen nr 12420 och den trädde i kraft 6.11.2019. Enligt detaljplanen hör tomten 28231/37 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK) och på tomten kan byggas ett flervåningshus som terrasseras i våningar.

Tomten har en yta på cirka 2 315 m² och adressen är Birgittavägen 28. Byggrätten som anges i detaljplanen uppgår till 1 820 + 50 m² vy. Tomten fördes in i fastighetsregistret 29.6.2021.

Åggelby, Dammen

Detaljplaneändringen nr 12445 som har utarbetats för Ståthållarvägens omgivning i Åggelby gör det möjligt med kompletteringsbyggande bland annat på tomten 28140/12. Stadsfullmäktige har 8.11.2017 § 396 godkänt detaljplaneändringen nr 12445 och den träde i kraft 13.12.2018. Enligt detaljplanen hör tomten 28140/12 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK).

Tomten 29081/13 har en yta på cirka 1 399 m² och adressen är Djäknebrinken 3. Byggrätten som anges i detaljplanen uppgår till 1 650 + 50 m² vy. Tomten fördes in i fastighetsregistret 2.10.2021.

Reserveringsbeslut, planer och kortvarig utarrendering

Åggelby, Britas

Stadsstyrelsen har 10.8.2020 § 414 reserverat bostadstomten 28231/37 för en privatperson för planering av ett bostadsprojekt och hitta en byggare för projektet fram till 31.12.2021.

Stadsstyrelsens reserveringsbeslut 10.8.2020 § 414

På tomten 28231/37 uppförs fritt finansierade oreglerade ägarbostäder till en sammanlagd bostadsvåningsyta på cirka 1 820 m² vy och en affärslokal på cirka 50 m² vy. Byggnadens våningar terrasseras från två våningar till fem våningar.

Tomten utarrenderas för tillfället till reserveringstagare för en affärs-, kontors- och bostadsbyggnad fram till 31.12.2040 med arrendeavtal nr 18805 som kommer att avslutas när bostadsområdet utarrenderas långvarigt. Tomten 28231/37 har inte utarrenderats med ett kortfristigt arrendeavtal utan arrendetagaren har ansökt om bygglov på basis av arrendeavtalet för affärslokaler på tomten och ett skriftligt samtycke av stadsmiljösektorns enhet tomter.

Åggelby, Dammen

Stadsstyrelsen har 10.8.2020 § 415 reserverat bostadstomten 28140/12 till Helsingfors kyrkliga samfällighet fram till 31.12.2021.

Stadsstyrelsens reserveringsbeslut 10.8.2020 § 415

På tomten 28140/12 uppförs fritt finansierade hyresbostäder som i första hand reserveras som personalbostäder för anställda vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Det byggs sammanlagt 27 bostäder vars genomsnittliga yta uppgår till cirka 77,6 m². Bostadsvåningsytan uppgår till sammanlagt cirka 1 650 m² vy och en affärslokal på cirka 50 m² vy.

Tomten har utarrenderats med ett kortfristigt arrendeavtal till Helsingfors kyrkliga samfällighet genom ett beslut av chefen för stadsmiljösektorns team bostadstomter 17.11.2021 § 181, fram till 30.11.2022.

Jordmån

Enligt de uppgifter som finns att tillgå har det på områdena inte tidigare bedrivits sådan verksamhet som orsakar förorening av mark eller grundvatten.

Arrendeprinciper

När arrendeprinciperna bestämdes beaktades ett värderingsutlåtande från en utomstående expert, arrendeprinciper som tidigare fastställts för samma eller motsvarande område, tomternas läge och markvärdets utveckling i området samt övriga aspekter. Man har strävat efter en enhetlig och konsekvent prissättning. Värderingsutlåtandena finns i bilagematerialet

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige har 8.12.2021 § 393 fastställt arrendeprinciper för tomterna för flervåningshus (AK) 28141/3, 4, 5, 6 och 7 samt tomten för flervåningshus (AK) 28135/1 i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 45 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om fritt finansierad och oreglerad bostadsproduktion.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 28232/37 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 48 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta (nuvärde cirka 1000 euro/m² vy).

Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 28140/12 bestäms på så sätt att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 48 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde cirka 1000 euro/m² vy).

Affärslokaler eller därmed jämförbara lokaler som eventuellt uppförs på bostadstomten beaktas på samma sätt som bostadstomter då arrendet bestäms.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Arrendets effekt på boendekostnaderna för de båda tomterna är cirka 3,79 euro/m² våningsyta i månaden.

Arrendetiden är cirka 60 år, så att arrendetiden börjar från ett datum som bestäms senare och går ut 31.12.2085.

Till slut

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stadsfullmäktige har 2.2.2022 § 22 beslutat om allmänna principer för utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet. Enligt beslutet för att bevara förutsägbarheten i stadens tomtöverlåtelseverksamhet är avsikten att de nya principerna och den nya verksamhetsmodellen införs med en övergångsperiod. Stadsstyrelsen fattar senare ett beslut om övergångstiderna i sitt verkställighetsbeslut, efter att stadsmiljönämnden har godkänt tillämpningsanvisningarna. Det är ändamålsenligt att övergångstiderna tillåter att tomter vars arrendegrunder man har fastställt enligt gammal praxis också överlåts enligt gammal praxis. Den nya praxisen och de nya principerna kommer i regel endast att gälla tomter vars utarrenderingsprocess ännu inte har nått prissättningsfasen när de allmänna principerna tas i bruk.

Stadsmiljönämnden har godkänt tillämpningsanvisningarna 12.4.2022 och förslagit samtidigt att stadsstyrelsen godkänner föreskrifter om övergången som gäller tillämpning av principerna. Avsikten är att tillämpa den nya praxisen och de nya principerna på de tomter vars utarrenderingsprocess ännu inte har nått prissättningsfasen, och övergångsbestämmelserna har ännu inte godkänts. Därför ska förslagen till arrendeprinciper för åtminstone de projekt där byggandet inleds under 2022 föreläggas stadsfullmäktige. På grund av föreskrifterna om övergången tillämpas stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) för avkastningskravet i förslagen i fråga.

Stäng

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 284

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:
 • Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12420 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28231/37 vuokrausperiaatteet 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti sekä 
 • Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12445 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28140/12 vuokrausperiaatteet 31.12.2085 saakka liitteen 2 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.03.2022 § 182

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 • että Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12420 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28231/37 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2085 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.
 • että Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12445 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28140/12 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2085 saakka liitteestä 2 ilmenevin periaattein.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775

anni.hautala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.05.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi