Avustuksen hakeminen, vuonna 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

HEL 2022-003772
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Ansökan om bidrag från Svenska kulturfonden, Dh Apollo

Direktören för grundläggande utbildning

Beslut

Direktören för den grundläggande utbildningen har beslutat att Daghemmet Apollo ansöker om bidrag på 800 € från Svenska kulturfonden för införskaffning av böcker för daghemmet och förskolan som jobbar dagligen med språkutveckling för barn i åldern 1-6 år. Daghemmet har som målsättning att läsa med barn och för barn varje dag för att stöda barnens språkutveckling, ordförråd och fantasi. Daghemmet har också mycket flerspråkiga barn så de vill ge dem en starkare svenska.

Direktören för den grundläggande utbildningen beslutade samtidigt att bevilja daghemsföreståndaren tillstånd att göra den elektroniska ansökan inom ansökningstiden.

Beslutsmotivering

Svenska kulturfonden beviljar bidrag på max. 800€ för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet.

Enligt finansieringsdirektörens beslut 103 §, 10.12.2018 har behörigheten att ansöka om statsunderstöd och därmed jämförbara förmåner överförts till direktören för den grundläggande utbildningen ifråga om ansökan om statsunderstöd och därmed jämföra förmåner med koppling till fostrans- och utbildningssektorn.

Detta beslut publicerades 11.03.2022

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Mer information fås av

Max Gotthardt, controller, telefon: 09 310 27896

max.gotthardt@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja