Tutkimuslupa, Nuorten kirjastotyöntekijöiden ammattikuva

HEL 2022-005411
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Tutkimuslupa, Nuorten kirjastotyöntekijöiden ammattikuva -tutkimusta varten

Chef för bibliotekstjänsterna

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** Nuorten kirjastotyöntekijöiden ammattikuva -tutkimusta varten. Tutkimuslupa on voimassa 1.7.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kirjastoalalle tietoa, jota voidaan hyödyntää osana työnkuvien muodostusta ja henkilöstön rekrytointia. Tutkimus voi toimia tukimateriaalina myös osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa. Tutkimustiedon avulla voidaan nostaa esille laajemmin kirjastoalaa koskevia kysymyksiä, esim. tulevaisuuden työvoimatarpeita, työhyvinvointia, esihenkilötoiminnan tavoitteita ja henkilöstön osaamisen hyödyntämistä. Tutkimuksen kohteena ovat kirjastoissa työskentelevät 20 - 35 v. henkilöt.

Tutkimus on yleisten kirjastojen valtakunnallisten kehittämispalvelujen tekemä valtakunnallinen kartoitus. Se toteutetaan kirjastohenkilöstöön kohdennettuna kyselytutkimuksena. Helsingin kaupungin osalta kohteena on Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstö.

Tulokset analysoidaan siten, että niistä koostetaan yksi yhteinen valtakunnallinen yhteenveto. Lisäksi tutkimuskohteina olevat alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot saavat tulokset halutessaan myös suodatettuina alueellisesti. Tutkimustuloksia käsitellään myös yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös kirjastoalan oppilaitoksissa jatkotutkimuksen materiaalina. Tutkimusmateriaali säilytetään Helsingin kaupungin verkkolevyllä. Vastaajien tunnistetietoja ei kerätä. Mahdolliset haastatteluaineistot poistetaan tutkimusraportin valmistuttua.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kappaletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimittaa myös sähköisessä muodossa.

Detta beslut publicerades 22.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Miikka Haimila, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 28739

miikka.haimila@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.