Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, arkkitehti, työavain KYMP-03-39-22

HEL 2022-006194
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2:n arkkitehdin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi läntisen lupatiimin arkkitehdin virkaan (054641) arkkitehti ********** 1.9.2022 alkaen 4 123,98 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 31.8.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 9.5.-6.6.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorilla, LinkedInissä, Monsterilla, TE-palveluissa, Rakennuslehdessä, Helsingin sanomissa ja Suomen arkkitehtiliitto SAFAn sivuilla.

Arkkitehti on lupahankkeissa rakentajan ja kaupunkilaisten yhteistyökumppani. Hänen tehtäviinsä kuuluu korjaus-, muutos- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi päätösvaltaa ja asiakaspalvelua.

Tehtävän kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen
ja suullinen sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään aiempaa kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. Lisäksi arvostetaan kokemusta rakennusvalvonnasta. Eduksi katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kahdeksan henkilöä, joista kolmella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat 17.6.–20.6. vs. rakennusvalvontapäällikkö Salla Mustonen ja tiimipäällikkö Ulla Vahtera.

Haastattelussa kiinnitettiin huomiota hakuilmoituksessa esiintuotujen edellytysten lisäksi yhteistyö- ja neuvottelutaitoihin.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla kolmella haastatellulla oli riittävä kokemus rakennussuunnittelusta, asemakaavoituksesta tai rakennusvalvontatyöstä.

Perustelut valintaesitykselle

Lupayksikkö 2 vastaa alueellaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, kaupunkikuvaan, rakennussuojeluun ja julkiseen ulkotilaan liittyvistä rakennusvalvonnan lupa- ja muista asioista.

Arkkitehti on lupahankkeissa rakentajan ja kaupunkilaisten yhteistyökumppani. Hänen tehtäviinsä kuuluu korjaus-, muutos- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi päätösvaltaa ja asiakaspalvelua.

Tehtävän kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen
ja suullinen sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään aiempaa kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. Lisäksi arvostetaan kokemusta rakennusvalvonnasta. Eduksi katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan **********

**********

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu Helsingin asemakaavojen ja niiden tavoitteiden tuntemus ja kiinnostus kehittää rakennusvalvonnan toimintaa.

Detta beslut publicerades 14.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, vs. rakennusvalvontapäällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalista, KYMP-03-39-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-39-22, henkilörekisteri julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.