Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Pyyntö, DigiFinland Oy:n omistajuutta koskevat päätökset, valtiovarainministeriö

HEL 2022-007055
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 509 §

Osakkeiden merkintä DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentamiseen liittyen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä DigiFinland Oy:n osakkeiden maksuttoman merkinnän valtakunnallisten digitaalisten palveluiden hankinnan mahdollistamiseksi sidosyksikköhankintana; sekä
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun valtion osoittaman määrän, tällä hetkellä arviolta noin 2 893 kappaletta, DigiFinland Oy:n osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisesti suunnatussa maksuttomassa osakeannissa, hoitamaan osakemerkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet, kuten allekirjoittamaan merkintäsitoumuksen, sekä tekemään tarvittaessa merkintäsitoumukseen ja muihin asiaan liittyviin asiakirjoihin vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpano edellyttää eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston päätöstä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille sekä Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 alkaen. Tämän johdosta valtio on pitänyt tärkeänä, että em. tahot tulevat valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja voivat siten jatkossa hyödyntää yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut DigiFinlandin omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän sekä hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen kanssa marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022.

Valtiovarainvarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa 2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa neuvottelut DigiFinlandin omistuksesta ja osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä hyvinvointi-alueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tarkoitus on, että niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä. Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston päätöstä.

DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely on tullut voimaan.

Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien tilaajakohtaisten palvelusopimusten nojalla syksyllä 2022. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä.

DigiFinlandin omistusrakenteen laajentamista koskeva esitys on liitteenä 3.

Osakkeiden merkintä

Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Merkittävien osakkeiden määrä voi muuttua, ja se on tällä hetkellä Helsingin osalta arviolta 2 893 kappaletta.

Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1.

Osakemerkinnän ehtona on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa DigiFinlandin osakassopimuksen, joka Helsingin osalta käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa kesäkuussa 2022.

Lopuksi

Valtionvarainministeriö on kirjeessään pyytänyt hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ilmoittamaan DigiFinlandin omistajuutta koskevista päätöksistään valtiovarainministeriölle 8.8.2022 mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti on Helsingin kaupungin osakemerkinnästä päätettävä kaupunginhallituksessa ja osakassopimuksesta konsernijaostossa kesäkuun 2022 aikana. Osakemerkinnän toteutuminen riippuu eduskunnan suostumuksesta ja valtioneuvoston päätöksestä. Tämän osalta tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee päätöksen DigiFinlandin omistuksen luovuttamisesta vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 31.8.2022 mennessä.

DigiFinlandin osakkuutta on Helsingin kaupungin osalta syytä arvioida erityisesti sote-toimialan toiminnallisista lähtökohdista ottaen huomioon omistusosuuksia koskevat linjaukset, osakkeiden merkitsemisen vastikkeettomuus sekä osakeomistuksen erillisyys palvelujen käytöstä. DigiFinlandin osakkuus mahdollistaa osallistumisen DigiFinlandin toiminnan ohjaamiseen ja toisaalta niiden yhtiön tuottamien palveluiden käyttämiseen, jotka ovat sote-toimialan oman toiminnan kannalta tarpeellisia, laadukkaita ja riittävän kustannustehokkaita. Tällaisia palveluja ovat Omaolo, Päivystysapu 116117 ja sähköinen perhekeskus.

Lisäksi DigiFinland on mukana Virta-hankkeessa, jossa DigiFinlandin ja hyvinvointialueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Hankkeessa määritellään myös sote-järjestäjän tietotarve ja vähimmäistieto. Jatkossa DigiFinlandin tehtäviin tulee tämänhetkisen tiedon mukaan myös pelastustoimen kansallisten järjestelmien toteuttaminen, eikä näitä järjestelmiä saa käyttöönsä muuten kuin DigiFinlandin kautta.

Sen lisäksi, että osakkuus mahdollistaa sote-toimialalle yhtiön tuottamien digitaalisten palveluiden hankinnan sidosyksikköhankintana, on Helsingin kaupungin etujen mukaista olla mukana ohjaamassa niiden DigiFinlandin tuottamien palvelujen kehitystä, jotka ovat tärkeässä asemassa osana kaupungin asukkailleen tarjoamia palveluja. Edellä olevilla perusteilla kaupungin osakkuus DigiFinland Oy:ssä on perusteltua.

Hallintosäännön mukaisesti Helsingin kaupunginhallitus tekee päätöksen osakkeiden hankkimisesta ja konsernijaosto osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista. Digitaalisten palveluiden hankinnasta ja siihen liittyvistä sopimuksista päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Stäng

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 477

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Petri Otranen, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 76489

petri.otranen@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Petri Otranen, tietohallintopäällikkö, puhelin: 09 310 76489

petri.otranen@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi