Valtuustoaloite, nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille

HEL 2022-007410
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 29 §

Ledamoten Matias Pajulas motion om höjbara trafikhinder på gator som leder till centrala platser

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Matias Pajula och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors ska utreda möjligheten att placera höjbara trafikhinder på gator som leder till centrala platser i staden, såsom i omgivningen av Senatstorget och Salutorget.

Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst kommer att utarbeta en utredning om ändamålsenliga sätt att förhindra körning med motorfordon in i folkmassor under evenemang. Ärendet bereds i samverkan med polisen, räddningsverket och stadskansliets säkerhets- och beredskapsenhet. Utredningsgruppen arbetsprogram utarbetas för tillfället och arbetet utförs under början av året.

I centrala Helsingfors har man använt pollare som är fasta och kan öppnas. Öppningsbara pollare är mekaniska och kan öppnas eller sänkas manuellt med en nyckel. I Helsingfors centrum har sänkbara pollare installerats på Glogatan, Universitetsgatan, Eero Erkkos gata, Stora Robertsgatan och Medborgartorget. Det har förekommit problem med genomförandet av pollarna och deras funktionalitet.

Sänkbara pollare används på gågator och torgområden, där det finns behov av antingen servicekörning eller körning till fastigheter. Med pollare förhindras onödig körning och parkering i området. Genom att sänka pollarna kan nödvändig körning och servicekörning till fastigheten tillåtas. Krocktåliga sänkbara stolpar är tyngre till sin konstruktion och kräver större konstruktioner under marken.

Priset för installation av sänkbara krocktåliga pollare är cirka 20 000 euro/styck. Pollare ska installeras med 1,5 meters mellanrum. Investeringskostnaderna för att förhindra körning på vidsträckta områden blir avsevärda. Installationen av pollare i gatuområden försvåras även av ledningar och rörläggningar som placerats under marken. Det finns inte mycket ledigt utrymme för underjordiskt byggande i gatuområden och installationen av sänkbara pollare kan kräva att ledningar och rörläggningar flyttas. För att säkerställa att pollarna fungerar krävs dessutom att man ändrar på dräneringen av gator. Detta förorsakar ytterligare tilläggskostnader för installationen av pollare.

Fastställandet av områden för viktiga spontana och organiserade fester och evenemang förutsätter samarbete med polisen, räddningsverket och stadens säkerhets- och beredskapsenhet. Planeringen av sänkbara pollare i allmänna områden hör till trafik- och gatuplaneringens uppgifter.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stadsstyrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och förelägger svaret fullmäktige.

Stäng

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 36

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.08.2022 § 427

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä joko kiinteitä pollareita tai avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat joko avaimella manuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on tehty päätökset alaslaskettavien pollareiden toteuttamisesta Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille ja Eero Erkon kadulle sekä Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joissa on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo tiettynä kellonaikana. Alas laskeutuvia pollareita ei ole yleisillä alueilla asetettu turvallisuussyistä (törmäyksen kestäviä). Ajoneuvojen pysäyttämiseen tarkoitetut alas laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laajempia rakenteita maan alle. Yksityisen tai muun toimijan toimesta on keskusta-alueelle myönnetty lupia asettaa törmäyksen kestäviä pollareita yleiselle alueelle.

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asetta noin 1,5 m välein, joten laajojen alueiden ajon estäminen tuo merkittäviä investointikustannuksia. Haasteita pollareiden asettamiseen katualueelle tuo maanalle asetetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden asettaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistamiseksi edellytetään kadun kuivatusjärjestelyiden muutoksia. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden toteutukseen.

Kaupungin keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien alueiden määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien pollareiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin.

Mikäli edellä esitetty huomioiden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi lähteä sijoittamaan alas laskeutuvia pollareita kaupungin keskeisille alueille valmistellaan asia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu tulee vuoden 2023 kevääseen mennessä laatimaan selvityksen edellä mainittujen tahojen kanssa tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon kaupungin keskeisille ajoväylillä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen@hel.fi

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.02.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi