Valtuustoaloite, loppu autoilulle Hyväntoivonpuistossa

HEL 2022-007413
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 30 §

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins motion om att förbättra trafiksäkerheten i Godahoppsparken på Busholmen

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska förbättra trafiksäkerheten i Godahoppsparken på Busholmen och utarbeta lösningar för att förhindra icke-önskad fordonstrafik i parken samtidigt som man ska säkerställa att räddningsfordon och servicebilar kan ta sig in i den.

Syftet med Godahoppsparken är att fungera som ett rekreationsområde och en grön led för gång och cykling. Den trafikmässigt mest betydande vägen i parken är den regionala leden för gång och cykling som går i parkens längdriktning. Leden kommer att förena Gräsviken med havsstranden efter att den bro som ska förena den södra delen av parken med de övriga delarna blivit klar. Byggarbetet i parkens södra del pågår och den anläggs i etapper under de kommande åren.

Parken gränsar mot nio gator: Medelhavsgatan, Västrahamnsgatan, Öresundsgatan, Suezgatan, Kap Hornsgatan, Riogatan, Godahoppsgatan, Malagagatan, Livornogatan samt Busholmsgränden. I ändarna av gatorna vid utkanten av parken kommer man att bygga portar för att framhäva förändringen i trafikmiljön mellan parken och gatuområdena. Portar har installerats i ändarna av alla gator förutom Riogatan, Godahoppsgatan och Busholmsgränden. Installationen av portarna vid Riogatan och Godahoppsgatan planeras ske 2023. Det har inte planerats någon port för ändan av Busholmsgränden eftersom grändens trafikmiljö är annorlunda i förhållande till de andra gatorna. Genomgång på Busholmsgränden är tillåten endast för fotgängare och cyklister.

Gränsen mellan gata och park vid parkens ytterkant har försetts med trafikmärken som anger kombinerad cykel- och gångbana. Bilkörning är förbjuden i parken. Trafikmärken har placerats vid alla gator förutom i ändan av Godahoppsgatan. I planeringen har man beaktat både den servicekörning som parkens uppehåll kräver och fastigheternas räddningsvägar som går genom parken.

För att förhindra genomkörning placerar stadsmiljösektorn ett trafikmärke som saknas i ändan av Godahoppsgränden och flyttar trafikmärken till synligare platser på Öresundsgatan, Suezgatan och Kap Hornsgatan. I ändan av Riogatan och Godahoppsgatan vid parkens kant placeras planteringslådor tillfälligt ända tills de planerade portarna har byggts. Planteringslådorna förtydligar förändringen i miljön mellan gata och park. Dessutom utreds om man kan placera möbler i parken i syfte att med visuella medel förhindra lockelsen att köra igenom parken med bil. I planeringen av de nya parkmöblerna beaktas de utrymmesbehov som räddningsvägar och parkens uppehåll för med sig.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stadsstyrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och förelägger fullmäktige sitt svar.

Stäng

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 37

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 593

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa on suurimmalta osin valmistunut vuonna 2020. Hyväntoivonpuisto on suunniteltu aikaa kestäväksi. Puistossa liikkuvan henkilön turvallisuuden tunne on ollut yksi suunnittelua ohjannut tekijä. Puiston pääasiallinen tarkoitus on toimia virkistysalueena ja vehreänä jalankulun ja pyöräilyn väylänä. Erilaiset toiminnat tukevat puiston monipuolista käytettävyyttä. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän sillan valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston eteläosan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Hyväntoivonpuisto rajautuu yhdeksään katuun, jotka ovat Välimerenkatu, Länsisatamankatu, Juutinraumankatu, Suezinkatu, Kap Horninkatu, Rionkatu, Hyväntoivonkatu, Malagankatu, Livornonkatu sekä Jätkäsaarenkuja. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit korostamaan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. Portit on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, Hyväntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivonkadulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaarenkujan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöltään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sallittu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien liikennemerkit, jotka kertovat autoilun olevan kiellettyä puistossa. Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi Hyväntoivonkadun päähän. Puistossa ei ole huoltoajon tarvetta liiketilojen puolesta. Puistossa on kuitenkin muuta puiston kunnossapitoa edellyttävää huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on huomioitu suunnittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi puistossa kaupunkiympäristön toimiala tulee asentamaan puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän sekä siirtämään Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun liikennemerkkejä näkyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonkadun päähän puiston reunalle tullaan siirtämään tilapäisesti istutuslaatikot siksi ajaksi kunnes suunnitellut portit saadaan rakennettua puiston reunalle. Istutuslaatikot tulevat selkeyttämään ympäristön muutosta kadun ja puiston välillä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala tutkii kadun kalusteiden sijoittamista puistoon tavoitteena estää autojen läpiajon houkuttelevuutta visuaalisin keinoin. Uusien kadun kalusteiden suunnittelussa huomioidaan pelastusreittien ja puiston kunnossapidon vaatimat tilatarpeet.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.02.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi