Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ehdokkaan nimeäminen, tilintarkastaja, kaupunginkanslian digitaalisen perustan toimintaa jatkavan ja perustettavan yhtiöön

HEL 2022-007708
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Ehdokkaan nimeäminen kaupunginkanslian digitaalisen perustan toimintaa jatkavan ja perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi

Ordförande

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti nimetä ehdolle kaupunginkanslian digitaalisen perustan toimintaa jatkavan ja perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind). Tilintarkastaja nimetään vuonna 2022 perustettavalle yhtiölle ja tilikausille 2022-2023.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.6.2022 kaupunginkanslian digitaalisen perustan toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. Yhtiö on kaupungin strateginen kumppani, joka myy, tuottaa ja kehittää digitaalisia peruspalveluja, jotka ovat kriittisiä koko kaupungille, toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille. Yhtiö on tarkoitus perustaa kesällä 2022 ja tavoite varsinaisen toiminnan aloittamiselle on 1.1.2023.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajan normaali toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tällä päätöksellä tilintarkastaja nimetään vuonna 2022 perustettavalle yhtiölle toimikauden kattaessa tilikaudet 2022-2023.

BDO Oy toimii tällä hetkellä kilpailutukseen perustuen kaupungin liiketoiminnan konserniyhtiöiden tilintarkastajana. Tämän vuoksi on perusteltua, että sama tilintarkastaja nimetään nyt perustettavalle yhtiölle ja jatkossa yhtiö on tarkoitus sisällyttää konserniyhteisöjen tilintarkastusta koskevaan kilpailutukseen. Tilintarkastajaksi ehdotetaan BDO Oy:tä (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind). Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Detta beslut publicerades 17.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Nuutti Hyttinen
puheenjohtaja