Yhtymäkokous, HUS-yhtymä, toimintaohjeet, kaupunginkanslia

HEL 2022-008021
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 703 §

HUS-yhtymän yhtymäkokous 26.10.2022

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa tai hänen estyneenä olleessaan kaupunginasiamies Kati Laaksosta edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 26.10.2022.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

 • ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännön muutoksiksi liitteen 3 mukaisena siten, että muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.11.2022,
 • ehdotus Tammisairaalan rakennushankkeen toteutuksen enimmäishinnaksi
  149,1 milj. euroa,
 • ehdotus tiedoksi merkittävinä asioina HUS-yhtymän lainanottovaltuutta koskevan tilannekatsauksen
  ja siihen liittyvän investointisuunnitelman luonnoksen sekä luonnoksen
  investointiohjelmasta vuosille 2023-2026
 • ehdotus HUS-yhtymän lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan valittaviksi Helsingin kaupungin nimeämiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa)  
 • Tero Oinonen (Janne Toppar) 
 • Sami Heistaro (Janne Koivunen)
 • varajäseneksi Tuuli Nykänen  
 • varajäseneksi Katri Kangas  
 • ehdotus HUS:n tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan valittavaksi Helsingin kaupungin nimeämiksi henkilöiksi seuraavasti: 
 • varapuheenjohtajaksi Maritta Hyvärinen (Aira Samulin-Suvio)
 • jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (varajäsen suluissa)
 • Anne Pauna (Riina Bhatia)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 26.10.2022 (liite 1). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Yhtymäkokous hyväksyi hallintosäännön 7.7.2022 § 8. Hallintosäännöstä puuttuivat tuossa vaiheessa määräykset koskien hankintavaltuuksia, omaisuuden luovuttamista ja vuokraamista sekä varautumista ja häiriötilanteita. Liitteenä olevaan hallintosääntöehdotukseen on lisätty edellä mainitut, aiemmin puuttuneet kokonaisuudet. Lisäksi hallintosääntöön on tehty eräitä lähinnä teknisluonteisia ja HUS-yhtymän operatiiviseen toimintaan vaikuttavia muutoksia.

HUS-yhtymän investointisuunnitelmaluonnos 2023-2027 ja tilannekatsaus HUS-yhtymän lainanottovaltuuteen merkitään kokouksessa tiedoksi. Investointisuunnitelma liittyy kiinteästi HUS-yhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan, joten investointisuunnitelman hyväksyminen tehdään osana talousarvion ja -suunnitelman hyväksymistä. Investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 550

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksen jatkokokouksessa 18.8.2022 ja yhtymäkokousedustajaa hyväksymään ehdotuksen HUS-yhtymän toimielimiin valittaviksi Helsingin kaupungin nimeämiksi henkilöiksi seuraavasti:

- kansalliskielilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Mikael Forsbäck ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Marika Sorja.

27.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 02.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.