Hankinta, leikkipuisto Mellunmäki ja leikkipuisto Rusthollari, leikkipuistorakennusten suunnittele ja rakenna -urakka, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-009848
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Lp Mellunmäki ja Lp Rusthollari Sr-urakka (suunnittele ja rakenna- urakka), Sr-urakoitsijan valinta

Lokalchef

Päätös

A
Tilapäällikkö päätti hyväksyä Teijo- Talot Oy:n antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen Lp Mellunmäki ja Lp Rusthollari Sr-urakkatöistä kokonaispistemäärällä 32,00, urakan kiinteä arvonlisäveroton kokonaishinta on 1 710 000 euroa.

B
Tilapäällikkö päätti oikeuttaa tilat-palvelun tiimipäällikön käyttämään hankkeessa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä esi- ja urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 18.08.2022 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C
Tilapäällikkö päätti oikeuttaa tilat-palvelun tiimipäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat sopimukset, lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Lp Mellunmäki ja Lp Rusthollari uudisrakennushankkeista 05.04.2022 laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 19.5.2022 (56 § ja 57 §) siten, että molempien hankkeiden enimmäislaajuus on yhteensä 482 brm² (241 brm²/ hanke) ja molempien hankkeiden rakentamiskustannusten enimmäishinta on yhteensä arvonlisäverottomana 2 160 000 euroa (1 080 000 euroa / hanke) joulukuun 2021 hintatasossa.

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 31.5.2022.

Kustannukset

Koko hankkeen urakkavaiheen (UKA 18.08.2022) kokonaiskustannukset ovat kustannustasossa kesäkuu 2022 arvonlisäverottomina yhteensä 2 014 000 euroa, joka alittaa indeksikorjatun hankesuunnitelman enimmäishinnan.

Hankintamenettelyn kulku

Leikkipuisto Mellunmäki ja leikkipuisto Rusthollari, leikkipuistorakennusten suunnittele ja rakenna -urakan hankinnan kilpailutus on toteutettu neuvottelumenettelynä. Hankinnasta on julkaistu kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus 17.3.2022 sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa.

Toteuttajan hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä, jossa tilaaja valitsee vähimmäisvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista 3 - 5 tarjoajiksi hankkeen neuvotteluvaiheeseen.

Hankinta käynnistettiin julkaisemalla hankintailmoitus ja osallistumispyyntö julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa 17.3.2022. Osallistumishakemuksen jättivät seuraavat kaksi ehdokasta:

- Teijo-Talot Oy

- Oy Rakennuspartio

Molempien osallistumishakemuksen jättäneen ehdokkaan todettiin täyttävän hankintailmoituksessa asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset ja molemmille ehdokkaille lähetettiin alustava tarjouspyyntö ja kutsut yrityskohtaisiin neuvotteluihin 18.5.2022.

Alustavana tarjouksena tarjoajat toimittavat Tarjouspalveluun määräaikaan 20.6.2022 klo 13.00 mennessä ehdotussuunnitelmat toteutusratkaisusta.

Alustavat tarjoukset käytiin tilaajan toimesta läpi ja toimitettiin tarjoajille kehitysehdotukset. 28.6.2022 pidettiin tarjoajien kanssa erilliset neuvottelut, joissa käytiin läpi ja kommentoitiin esitettyjä suunnitelmia.

Lopullinen tarjous

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin tarjoajille 29.6.2022. Lopullisena tarjouksena tarjoajat toimittivat Tarjouspalveluun kehitetyt ehdotussuunnitelmat toteutusratkaisusta ja hintatarjouksen määräaikaan 12.8.2022 klo 13.00 mennessä.

Molemmat tarjoajat jättivät lopullisen tarjouksen. Jätetyt tarjoukset täyttivät tarjouksille ja tarjoajille asetetut vaatimukset ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.

Tilaaja arvioi ja pisteytti tarjoukset laadun osalta tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 13.-15.8.2022 ja hintatarjoukset avattiin laatupisteytyksen valmistuttua 15.8.2022.

Tarjoajat saivat kehitetyistä ehdotussuunnitelmista seuraavat laatupisteet:

Teijo-Talot Oy 27,00

Oy Rakennuspartio 24,00

Hyväksyttävien tarjousten osalta Sr-urakan kiinteät urakkahinnat ovat seuraavat:

Teijo-Talot Oy, kiinteä urakkahinta 1 710 000 euroa

Oy Rakennuspartio, kiinteä urakkahinta 1 708 500 euroa

Alhaisimman hintatarjouksen tehnyt tarjoaja sai arviointikohdasta täydet pisteet (5 pistettä) ja muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin tähän kaavalla:

(alhaisin urakkahinta / oma urakkahinta) * 5

Tarjoajat saivat seuraavat hintapisteet:

Oy Rakennuspartio 5,00

Teijo-Talot Oy 5,00

Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tarjoajien kokonaispistemäärät laatu- ja hintaosioista olivat seuraavat (järjestys suurimmasta pienimpään):

Teijo-Talot Oy 32,00

Oy Rakennuspartio 29,00

Tarjouskilpailun voittajaksi tuli kokonaistaloudellisesti edullisin Teijo-Talot Oy.

Hinnan pisteytys, sekä kehitettyjen ehdotussuunnitelmien pisteytys ja sanallinen arviointi on esitetty liitteissä:

- Liite 1 Arviointitaulukko Teijo-Talot Oy

- Liite 2 Arviointitaulukko Oy Rakennuspartio

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Aikataulu

Työ on suunniteltu aloitettavaksi 9/2022 ja valmistuvaksi viimeistään 8/2023.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentamisohjelmassa vuosina 2020 – 2025 vuosina 2022 - 2023 toteutettavana hankkeena.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 11.5.2021 § 248 mukaisesti Tilapäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 2 000 000 euroon (alv 0 %) saakka. Tilapäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Detta beslut publicerades 26.08.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 18 § (Päätöskohdasta A).

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 § (Päätöskohdista B-C ).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sam Nyqvist, projektinjohtaja, puhelin: 09 31033269

sam.nyqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Pasi Lönnberg
vs. tilapäällikkö

Bilagor

1. Arviointitaulukko Teijo-Talot Oy
2. Arviointitaulukko Oy Rakennuspartio
3. Kustannusarvio (UKA) 18.08.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.