Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, arkkitehti, työavain KYMP 03-59-22

HEL 2022-010007
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2 arkkitehdin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi Lupayksikkö 2 länsitiimin arkkitehdin virkaan (17675) arkkitehti ********** 4 206,46 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla. Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi-saannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tulee avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.12.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 19.8.-12.9.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa ja Safan verkkosivuilla sekä LinkedInissa.

Arkkitehdin tehtävänä ovat korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi asiakas-palvelua.

Viran kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaavan ylempi korkea-koulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. Eduksi katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja/tai rakennuslainsäädännön tuntemus sekä kyky niiden soveltamiseen käytännössä. Kokemusta rakennusvalvonnasta arvostetaan.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki 18 henkilöä, joista viisi täytti kelpoisuusehdot. Kolme hakijaa perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan viran hoitamisen kannalta riittävää aiempaa työn ja/tai opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy rakennusvalvonnan tehtävä-alueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat yksikön päälliköt Salla Mustonen ja Aarno Alanko sekä tiimipäällikkö Petri Neuvonen 20.9.-27.9.2022. Haastattelujen jälkeen ********** vetivät hakemuksensa pois.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla oli rakennusvalvontatyössä vaadittua osaamista ja kokemusta.

Perustelut valintaesitykselle

Lupayksikkö 2 vastaa alueellaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, käyttötarkoituksen muutoksiin, kaupunkikuvaan, rakennus-suojeluun ja julkiseen ulkotilaan liittyvistä rakennusvalvonnan lupa- ja muista asioista. Arkkitehti on lupahankkeissa rakentajan ja kaupunki-laisten yhteistyökumppani. Hänen tehtäviinsä kuuluu korjaus-, muutos- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi päätösvaltaa ja asiakaspalvelua.

Lopullinen vertailu suoritettiin ********** välillä.

Tehtävässä edellytetään kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. **********

Lisäksi eduksi tehtävässä katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelu-kysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemus sekä kyky niiden soveltamiseen käytännössä. **********

Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota hakuilmoituksessa esiintuotujen edellytysten lisäksi yhteistyö- ja neuvottelutaitoihin. Heillä kaikilla nämä taidot ovat haastattelun perusteella hyvät.

Suomen ja Ruotsin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja kielitaito arvioitiin haastatteluissa. **********

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että **********

Detta beslut publicerades 17.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalista KYMP-03-59-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-59-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.