Hankinta, protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäritasoiset hammaslaboratoriopalvelut, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-010494
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäritasoiset hammaslaboratoriopalvelut

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hyväksyä alla lueteltujen tarjoajien tarjoukset suun terveydenhuollon protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäritasoisten hammaslaboratoriopalvelujen hankinnassa suun erikoishoidon yksikön tarpeisiin.

Tarjouspyynnön osa-alueeseen 1. Kiinteä protetiikka ja implanttityöt:

- Loisto laboratoriot Oy

- Oral hammaslaboratorio Oy

- Hammaslaboratorio Wirodent Ky

Osa-alueeseen 2: Peitto- ja irtoproteesit sekä purentafysiologian työt:

- Loisto laboratoriot Oy

- Oral hammaslaboratorio Oy

- Hammaslaboratorio Wirodent Ky

Hankinnan sitoumukseton, arvioitu kokonaisarvo on noin kaksi miljoonaa euroa (alv 0 %) mahdollinen optiokausi mukaan lukien.

Helsingin suun terveydenhuolto ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua hankitaan suun terveydenhuollon erikoishoidon yksikön kulloisenkin tarpeen mukaan.

Päätös on valittujen tarjoajien osalta ehdollinen, kunnes tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sekä rikosrekisteriotteet on esitetty, tarkastettu ja hyväksytty. Edellä mainitut selvitykset ja dokumentit tulee toimittaa asetettuun määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 8.11.2022 § 230 hyväksynyt hankintaa koskevat periaatteet ja ehdot.

Hankinnan kohteena on hammaslaboratoriopalvelujen hankinta Helsingin suun erikoishoidon (SEHYK Helsinki) erikoishammaslääkäreiden tarpeisiin.

Hankintamenettely ja tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu ja hankintamenettelynä oli hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 32 §:ssä kuvattu avoin menettely. Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 18.11.2022 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 6.12.2022 mennessä. Hankintaan esitettiin neljä kysymystä ja niihin vastattiin 8.12.2022. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 19.12.2022 klo 12.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjouksensa jättivät:

- Loisto laboratoriot Oy (Y-tunnus 2952550–5)

- Oral hammaslaboratorio Oy (Y-tunnus 2217415–9)

- Hammaslaboratorio Wirodent Ky (Y-tunnus 0910523–9).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden ja tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat tarkastaneet tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden ja tarjoajille asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttymisen. Hankintapalvelut on tarkastanut ilmoitetut referenssitiedot referenssien antajilta.

Tarjousten täsmentäminen

Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täsmentämään sellaisia tarjouksessa olleita epäoleellisia puutteita, ristiriitoja tai virheitä, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta oleellisia. Hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia olisivat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailussa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni.

Loisto laboratoriot Oy:lle on lähetetty 20.12.2022 tarjoukseen liittyvä täsmennyspyyntö koskien valmistusasiakirjaa sekä tarjoushinnaston ja hintaliitteen välisiä eroavaisuuksista. Lisäksi Loisto laboratoriot Oy:ltä on pyydetty täsmennystä alihankkijan osuudesta hankinnassa. Loisto laboratoriot Oy on vastannut täsmennyspyyntöön 1.1.2023.

Oral hammaslaboratorio Oy:ltä pyydettiin 20.12.2022 lähetetyllä täsmennyspyynnöllä täsmentämään vastaavien hammasteknikoiden työkokemusta nimenomaan protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäreiden työmääräysten perusteella suun erikoishoidon yksikköön tai erikoissairaanhoitoon tehdyistä töistä. Lisäksi Oral hammaslaboratorio Oy:tä pyydettiin täsmentämään tarjoushinnastoaan. Oral hammaslaboratorio Oy on vastannut täsmennyspyyntöön 28.12.2022.

Hankintapalvelut ja suun terveydenhuolto ovat tarkastaneet täsmennyspyyntöihin saadut vastaukset molempien tarjoajien osalta.

Tarjouspyynnössä oli vaadittuna, että tarjoaja lataa tarjoukseensa hinnaston, josta ilmenevät eri hammaslaboratoriotöiden ja niihin liittyvien työvaiheiden hinnat. Hinnaston tuli olla nimenomaan Helsingin suun terveydenhuollon hankintaan liittyvä sopimushinnasto, ei tarjoajan yleinen hinnasto.

Kaikkien tarjoajien hinnastoissa havaittiin puutteita ja epätarkkuuksia, jonka vuoksi suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut tulevat käymään kaikkien valittujen tarjoajien kanssa hinnastoihin ja niissä oleviin puutteisiin liittyvät tarkennusneuvottelut viimeistään sopimuskauden alkaessa. Koska tarjoajan Helsingin kaupungille tekemää sopimushinnastoa ei ole käytetty tarjousten vertailussa ja tarjoajien valinnassa, hinnaston täydentämisen ja päivittämisen ei voida katsoa olevan tarjouksen kielletty parantaminen.

Tarjouksen hintaliitteen esimerkkitöiden kokonaishintoja ei voida muuttaa, koska hankinnan vertailut ja valinnat on tehty hintaliitteen esimerkkitöiden hinnan ja osa-aluekohtaisen kokonaisvertailuhinnan perusteella.

Valintaperusteet ja valinta

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 prosenttia.

Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen:

1: Kiinteä protetiikka ja implanttityöt

2: Peitto- ja irtoproteesit sekä purentafysiologian työt

Valinnat tehtiin hintaliitteessä (tarjouspyynnön liite 3) kuvattujen osa-alueiden esimerkkitöiden kokonaisvertailuhinnan perusteella osa-aluekohtaisesti siten, että osa-alueen alimman vertailuhinnan ja ylimmän vertailuhinnan väli jaettiin neljään osaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Tarjouspyynnössä oli kerrottuna, että palveluntuottajiksi perustettavaan puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset täyttävät tarjoajat, joiden tarjouksen vertailuhinta oli kolmen alimman neljänneksen sisällä ja että kumpaankin osa-alueeseen valitaan kuitenkin vähintään kolme palveluntuottajaa.

Koska kumpaankin hankinnan osa-alueeseen saatiin kolme soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjousta, valitaan kaikki tarjoajat palveluntuottajiksi perustettavaan puitejärjestelyyn.

Palveluntuottajista tai töistä ei tehdä vertailuhintaan perustuvaa etusijajärjestystä, vaan sopimuskauden aikana erikoishammaslääkäri valitsee kulloinkin parhaiten soveltuvan palveluntuottajan palvelukuvauksessa kuvatun mukaisesti.

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat kokouksessaan 10.1.2023 käsitelleet hankintaan saatuja tarjouksia, tarjouksista tehtyä vertailua ja referenssien tarkastukseen saatuja vastauksia.

Tarjoajat ja osa-aluekohtaiset kokonaisvertailuhinnat ja valinnat käyvät ilmi tästä päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta (liite 1).

Sopimus ja sopimuskausi

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään 24 kuukauden mittaiseen optiokauteen, jonka käyttöönotosta ja pituudesta tilaaja päättää viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan valtuutus tehdä hankinnasta päätös perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.11.2022 § 230 päätökseen, jossa sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään

- tekemään hankinnasta päätöksen

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Detta beslut publicerades 11.01.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eeva Rantala, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 341 2834

eeva.rantala@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja