Talteenottojen ajoneuvojen tarjousmyynti vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-010522
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Kaupunkiympäristön toimiala, talteen otettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 14.9.2022

Kommunal parkeringsövervakare

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 57 360.00 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 64 ajoneuvoa, suurimpien tarjousten perusteella, yrityksille joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Japan Motors Oy / Salon korjaamo

Erät: 2, 14, 17, 20, 23, 27, 33, 36, 40, 45 ja 59 yhteensä
10 250.00 euroa

Konehuolto M. Kippo Oy

Erä: 56 105.00 euroa

Kotkan käyttöosa Oy

Erät: 1, 22, 42, ja 66 yhteensä 2 451.00 euroa

Moniala Raiskinmäki

Erät: 13, 24, 25 ja 58 yhteensä 4 892.00 euroa

Oili Jalonen Oy

Erät: 11, 12, 20, 39, ja 67 yhteensä 1 450.00 euroa

HL 51 §:n perusteella korjattu erät, MH 7.11.2022

Erät: 31, 55 ja 64 yhteissumma 1 450.00 euroa

Onkiniemen Autopurkaamo

Erät: 3, 4, 8, 18, 19, 32, 43, 51, 61, 62 ja 63 yhteensä
4 450.00 euroa

Pikkutalli

Erä: 52 801.00 euroa

Sapoma Oy

Erät: 9, 21, 26, 37 ja 44 yhteensä 12 974.00 euroa

Sinisalon Auto Oy

Erät: 35, 41, ja 54 yhteensä 613.00 euroa

HL 51 §:n perusteella lisätty kaksi puuttuvaa erää, MH 7.11.2022

Erät: 35, 41, 47, 48 ja 54 yhteensä 613.00 euroa

Suomen Uusiokone Oy

Erät: 30, ja 50 yhteensä 554.00 euroa

Tylite International Oy

Erät: 5, 12, 15, 39, 53, 57, 65, 67, 68 ja 69
yhteensä 4 200.00 euroa

Usa-Osa Oy

Erät: 6, 7, 10, 11, 16, 29, 34 ja 38 yhteensä 14 620.00 euroa

Päätöksen perustelut

Siirtopäällikkö ehdotti erien myymistä suurimpien tarjousten perusteella. Tarjouksia pyydettiin 31 kappaletta ja tarjouksia saatiin 16 kappaletta, joista Kuusakoski Oy:n tarjous myöhässä määräajan jälkeen. Eristä 46, 49 ja 60 ei jätetty yhtään tarjousta, erä 28 poistettiin myynnistä. Erästä 23 antoivat Japan Motors Oy/Salon korjaamo, Oili Jalonen Oy ja Tylite International Oy saman suuruisen tarjouksen, erän voittajaksi arvottiin Japan Motors Oy/Salon korjaamo.

Päätöksen liitteinä avauspöytäkirja (liite 1) ja vertailutaulukko (liite 2).

Detta beslut publicerades 27.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Beslutsfattare

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Bilagor

1. Avauspöytäkirja
2. Vertailutaulukko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.