Hankinta, vuosina 2017-2021 toimineen pormestarin muotokuva, kaupunginkanslia

HEL 2022-011059
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Sopimus vuosina 2017-2021 toimineen pormestarin muotokuvasta

Förvaltningsdirektör

Päätös

Va. hallintojohtaja päätti tehdä liitteenä 1 olevan sopimuksen vuosina 2017-2021 toimineen pormestarin muotokuvan valmistamisesta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on perinteisesti teettänyt kaupunginjohtajista muotokuvat, jotka on sijoitettu Kaupungintalolle kaupunginhallituksen kokoussaliin tai sen edustalle. Viimeksi muotokuva on teetetty vuonna 2018 viimeisimmästä kaupunginjohtajasta.

Kaupungin siirryttyä pormestarimalliin on perusteltua jatkaa muotokuvaperinnettä teettämällä muotokuvat pormestareista.

Muotokuvan kohde on perinteisesti saanut itse valita taiteilijan. Vuosina 2017-2021 toiminut pormestari on käynyt keskustelun sopimuksessa mainitun taiteilijan kanssa.

Muotokuvan kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian ja pormestarin käytettäväksi. Kansliapäällikkö on 6.2.2022, 32 § osoittanut määrärahan hallinto-osaston käytettäväksi. Hallintojohtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään sopimuksesta.

Detta beslut publicerades 22.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Beslutsfattare

Antti Peltonen
hallintojohtaja