Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-228-22

HEL 2022-011073
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-228-22

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisen viran.

Päätöksen perustelut

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.8.2022 – 22.8.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan ammatillisessa koulutuksessa opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuilmoituksessa kuvataan tehtävässä edellytettävän kokemusta perusopetuksen lisäopetuksen opetuksesta sekä mahdollisuutta opettaa sujuvasti useimpia peruskoulun lukuaineita. Tehtävässä edellytetään näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Tehtävässä korostuu sekä opiskelijoiden että kollegojen arvostava kohtaaminen. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä ammatillisen tutkintokoulutuksen ja lukiokoulutuksen toimijoiden kanssa.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 13 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Tuntiopettajan määräaikainen virka jätetään täyttämättä, koska työpaikkailmoituksesta on erheellisesti jäänyt pois kelpoisuuden antava opetettava aine.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 20.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 319 89266

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6