Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-239-22

HEL 2022-011081
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-239-22

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita opinto-ohjaajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 19.9.2022 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjaajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.8. – 7.9.2022 klo 15.00 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Opinto-ohjaajan tehtävään kuuluu ohjaus opiskelupolun eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Tehtäviin kuuluu myös oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekemistä, koulutusneuvontaa ja yhteistyötä kaupungin ohjausverkostoissa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää työotetta eri sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tehtävässä edellytettiin osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä sekä näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä. Hakuilmoituksessa eduksi katsotaan kokemus eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta, pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemisesta sekä lukion opinto-ohjaajan työstä sekä erityispedagogiikan opinnoista ja osaamisesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 (kaksitoista) hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli kolme. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 3 (kolme) hakijaa. Yksi haastateltavista peruutti hakemukset. Haastattelu toteutettiin 16.09.4.2022 Teams-ryhmähaastatteluna, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Jaana Kivipelto-Karjalainen ja Elina Tirinen.

Hakemuksissa ja haastattelussa esille tulleiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella tehtäviin valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

********** Hän on toiminut opinto-ohjaajana ja laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulussa 2000 – 2007 sekä 2019. Hänellä on kattava ymmärrys ohjauksesta ja kehittämistyöstä. Hänellä on kokemusta koordinoivasta hanketyöstä lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä 2007 – 2019 ja hän on toiminut nivelvaiheen koulutuksen projektisuunnittelijana 2011 – 2012. Leena on toiminut monipuolisesti erilaisissa opinto-ohjauksen tehtävissä 2014 - 2022, nivelvaiheen opinto-ohjaajana, opinto-ohjaajana ammatillisissa tutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa sekä valma ja tuva-tutkinnoissa.

********** vastasi kaikkiin kysymyksiin ja toi esille vahvan nivelvaiheen koulutuksen asiantuntemuksen sekä ohjauksellisen työtapansa. Haastattelussa hän oli aloitteellinen, analysoi ja eritteli vastauksiaan kattavasti painottaen ohjauksellista työotetta. Hän toimi erinomaisesti yhteistyössä toisen haastateltavan kanssa ja pysyi haastattelun asettamassa aikataulussa.

********** Hänellä on monipuolista kokemusta opinto-ohjauksesta, opinto-ohjauksen lehtorina 2009 – 2010, ammattistartin opettajana 2010 – 2011, opinto-ohjauksen tehtävissä erityisammattioppilaitoksessa 2019 – 2020, opinto-ohjauksen lehtorina aikuisten parissa 2011 – 2021 (n. 9 v. 6 kk), opinto-ohjauksen tehtävissä peruskoulussa 2020 – 2021 (n. 5 kk), opinto-ohjaajana ammatillisessa koulutuksessa 2021 – 2022 (1,5 vuotta) sekä uravalmentajana ammattikorkeakoulussa (n. 5 kk.). Lisäksi hän on toiminut pedagogisena yhteyshenkilönä, työvoimaneuvojana sekä opintokoordinaattorina.

********** vastasi kaikkiin kysymyksiin ja kertoi nivelvaiheen koulutuksen asiantuntemuksestaan ja kokemuksistaan opinto-ohjaajan työstä. Hän toimi hyvin yhteistyössä toisen haastateltavan kanssa ja pysyi haastattelun asettamassa aikataulussa.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 20.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6