Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-71-22

HEL 2022-011452
Ärendet har nyare handläggningar
§ 85

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön asumisterveystiimin ympäristötarkastajan viran täyttämättä jättäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää ympäristöterveysyksikön asumisterveystiimin ympäristötarkastajan viran (017384) täyttämättä.

Virka julistetaan uudelleen haettavaksi vuoden 2022 lopussa laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Ympäristötarkastajan virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 1.10.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana 27.9.-13.10.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät, mahdollisesti myös muiden oleskelutilojen (esim. palveluasunnot ja muut sosiaalialan valvontakohteet) terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät ja tupakkalain mukaisten asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsittely ja kieltojen valvonta. Tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava, esimerkiksi insinööri (AMK). Lisäksi tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Eduksi luetan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, englannin kielen taito ja ajokortti.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 16 henkilöä, joista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijayhteenveto on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin kahdeksan henkilöä, joista viisi osallistui haastatteluun. Soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Detta beslut publicerades 02.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-71-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.