Asemakaavan muutos, nro 12817, Koskela, Koskelan koulu ja päiväkoti

HEL 2022-012069
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 18 §

V 31.1.2024, Koskelan koulun ja päiväkodin asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12817)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 26. kaupunginosan (Koskela) korttelin 973 tontin 6 asemakaavan ja 26. kaupunginosan (Koskela) korttelin 973 tontin 5 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 7.11.2023 päivätyn piirustuksen nro 12817 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Kaavaratkaisu koskee Juhana-herttuan tie 13:ssa sijaitsevaa opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten (YOS) tonttia 973/5. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa koulun ja päiväkodin laajennusosan rakentaminen sekä päiväkodin piha-alueen laajentaminen tontin pohjoispuolella sijaitsevaan puistoon. Lisäksi tavoitteena on parantaa tontin ja puiston liikennejärjestelyjä siten, että koulun ja päiväkodin tonttia laajennetaan Myrskylänpolulle ja sen itäpuolelle.

Uutta kerrosalaa on 3 650 k-m². Tontin tehokkuusluku on e=0,70. Laajennuksen jälkeen kiinteistöön saadaan järjestettyä tilat yhteensä 250 oppilaalle ja 250 päiväkotilapselle.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7426), jossa Myrskylänpolku osoitetaan yleiselle jalankululle ja pyöräilylle. Kiinteistön auto- ja pyöräpysäköinti osoitetaan pääosin Myrskylänpolun varteen.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan uuden laajennusosa sovittaminen tontille siten, että olemassa olevat rakennukset pääosin säilyvät.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista aluetta A4. Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen pinta-alasta keskimäärin 70 % tai enemmän on korttelimaata. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 ei ole aluetta koskevia varauksia. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen 2016 mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kestävästi huomioiden alueen erityispiirteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueeseen kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukainen opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialue sekä sitä ympäröiviä katu- ja puistoalueita. Tontilla sijaitsee vuonna 1975 valmistunut kaksikerroksinen koulu sekä yksikerroksinen päiväkoti, jota on laajennettu 1980-luvulla. Rakennukset ja niiden muodostama tilakokonaisuus tontilla on pitkälti alkuperäisen suunnitelman mukainen. Kaava-alue rajautuu asuinkortteleihin, katualueisiin (Juhana-herttuan tie ja Nastolantie), puistoon sekä kaavoittamattomaan metsä- ja kallioalueeseen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1970–1983) ja niissä alue on merkitty opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten kortteli-, puisto- ja katualueeksi. Suunnittelualueen kaakkoiskulmassa on pinta-alaltaan vähäinen kaavoittamattoman alueen osa.

Kaupunki omistaa kaava-alueen kiinteistöt. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun mukaisesta peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeesta aiheutuvat kustannukset kaupungille ovat karkeasti arvioiden 20-30 milj. euroa. Asemakaavamuutos nostaa samalla alueen arvoa, koska uutta rakennusoikeutta saadaan 3 650 k-m².

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY), vesihuolto
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat olemassa olevien koulu- ja päiväkotirakennusten rakennushistoriallisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että olemassa olevia rakennuksia koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset ohjaavat nykytilanteen mukaisen kaupunkikuvan säilyttämiseen.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.5. - 13.6.2023, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lintujen turvallisuuteen ja pesintään, koulun ja päiväkodin pihaan sekä kosteikon nykytilaan ja turvallisuuteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • HSY
 • kaupunginmuseo

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen pohjoisosaan osoitettuun maanalaiselle johdolle varattuun alueen osaan sekä olemassa olevan rakennuskokonaisuuden rakennushistoriallisiin arvoihin.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy ja HSL.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2023 § 567

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 7.11.2023 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12817 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaava koskee 26. kaupunginosan (Koskela) korttelin 973 tonttia 6 ja asemakaavan muutos koskee 26. kaupunginosan (Koskela) korttelin 973 tonttia 5 sekä katu- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Niko Latvakoski, suunnittelija, puhelin: 09 310 37020

niko.latvakoski@hel.fi

Eetu Saloranta, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 20498

eetu.saloranta@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 09 310 37217

sakari.mentu@hel.fi

Sari Jurmo, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 09 310 37855

sari.jurmo@hel.fi

Emmaleena Krankkala, projektipäällikkö, teknistaloudelliset asiat: 09 310 39255

emmaleena.krankkala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 30.03.2023 § 22

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12817 pohjakartan kaupunginosassa 26 Koskela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12817
Kaupunginosa: 26 Koskela
Kartoituksen työnumero: 9/2023
Pohjakartta valmistunut: 9.3.2023
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.