Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-280-22

HEL 2022-013384
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-280-22

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita opinto-ohjaajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 7.12.2022 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjaajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 10.10.–24.10.2022 klo 15.00 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto Kampus 5.

Rekrytointi toteutettiin anonyymisti. Anonyymi rekrytointi tarkoittaa sitä, että rekrytoiva esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Anonyymius poistettiin, kun ensimmäiseen haastatteluun kutsuttavat hakijat oli valittu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Opinto-ohjaajan tehtävään kuuluu ohjaus opiskelupolun eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Tehtäviin kuuluu myös oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekemistä, koulutusneuvontaa ja yhteistyötä kaupungin ohjausverkostoissa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu opinto-ohjaajan toimivan osana oppimisyhteisöjä ja tekevän yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Opinto-ohjaaja edistää oppijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. Tehtävässä edellytettiin kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, vahvaa ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen osaamista sekä joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 (kahdeksantoista) hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli seitsemän. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 7 (seitsemän) hakijaa. Haastattelu toteutettiin 31.10.2022 Teams-ryhmähaastatteluna, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Elina Tirinen ja opinto-ohjaaja Karoliina Hyry. Haastattelun jälkeen yksi hakija veti hakemuksen pois.

Hakemuksissa ja haastattelussa esille tulleiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään valittiin **********

********** on opinto-ohjaajan kelpoisuus. Hän on toiminut jatkuvan haun S2-koordinaattorina ajalla 2019–2021. Hänellä on kattava ymmärrys ohjauksesta ja kehittämistyöstä. Hän on toiminut erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä vuodesta 2006.

**********

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 18.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5