Hankinta, sopimusmuutos, M100- ja M200-metrojunien peruskorjaus, Liikenneliikelaitos

HEL 2022-014462
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 3 §

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen hankintasopimuksen muuttaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta päätti

 • hyväksyä liikenneliikelaitoksen ja VR-Yhtymä Oyj:n sekä VR Kunnossapito Oy:n välisen metrojunayksiköiden M100 ja M200 peruskorjauksen hankintasopimuksen lisäsopimuksen L2
 • oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, ja
 • oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan lopullisen lisäsopimuksen L2 VR-Yhtymä Oyj:n ja VR Kunnossapito Oy:n kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

HKL:n johtokunta oikeutti 18.4.2019, 65 §, HKL:n tilaamaan M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Hankinnan mahdollista kokonaisarvoa on korotettu johtokunnan 12.12.2019, 216 §, tekemän lisätöitä ja lisätyövaltuuksia koskevan päätöksen yhteydessä 31.168.829,73 euroon.

Hankintasopimuksen lisäsopimuksella L1 on sovittu johtokunnan 18.4.2019 antaman valtuutuksen mukaisesti M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option toteuttamisesta.

Peruskorjattavia M100-metrojunayksiköitä on yhteensä 39 kappaletta ja M200-junia on yhteensä 12 kappaletta. Hankintasopimuksessa on määritelty peruskorjaukseen liittyvät toimitusaikataulut sekä ehdot liittyen kalustositoumaan eli siihen, kuinka monta metrojunayksikköä voi kerrallaan olla poissa liikenteestä peruskorjauksen johdosta.

M100-metrojunien peruskorjausten aikataulun viivästyttyä on noussut tarve tarkistaa aiemmin sovittua M200-metrojunien peruskorjausten toimitusaikataulua. Viivästykset johtuvat pääosin peruskorjauskokonaisuuden täsmennyksistä hankinnan alkupuolella, tarvittavien osien saatavuusongelmista sekä korjattujen junien hyväksynnästä takaisin liikennekäyttöön. Lisäsopimuksesta päättämisen hetkellä peruskorjaukset ovat yhteensä 33 viikkoa jäljessä alkuperäisestä hankintapäätöksen tekohetken aikataulusta. Metroliikenteen operointiin hankinnan toteuttamisen viiveillä ei ole ollut vaikutusta.

Samalla muutetaan hankintasopimuksen kalustositoumaa koskevia ehtoja mm. niin, että HKL sitoutuu ylläpitämään kahden M200-metrojunayksikön sitoumaa koko M200-metrojunayksiköiden peruskorjauksen ajan. Alun perin M200-metrojunat oli tarkoitus peruskorjata yksi metrojunayksikkö kerrallaan, joten muutoksen jälkeen M200-metrojunien peruskorjausta saadaan tältä osin nopeutettua. Liikenteessä käytettävien junakokonaisuuksien takia yksittäistä M200-metrojunayksikköä ei myöskään voitaisi hyödyntää liikenteessä, jos toinen junakokonaisuuteen tarvittava yksikkö on peruskorjauksessa.

Lisäksi lisäsopimuksella L2 muutetaan M200-metrojunien peruskorjauksen toimituslaajuutta niin, että alkuperäiseen hankintasopimukseen sisältynyt vaunukorien pintakäsittely jätetään pois, koska vaunukorien kunnon on katsottu olevan riittävän hyvä M200-metrojunien jäljellä oleva käyttöikä huomioiden. Tämä muutos laskee peruskorjauksen hintaa noin 0,5 milj. euroa ja muutoksen vaikutukset hankintasopimuksen maksueriin huomioidaan lisäsopimuksessa L2. Toteutuslaajuuden muutos edelleen nopeuttaa M200-metrojunien peruskorjausta, koska M200-metrojunayksiköitä ei tarvitse kuljettaa yhtä moneen eri paikkaan töitä varten.

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2 momentin kohdan 1 mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Alkuperäisen hankintasopimuksen kohdassa 13 (Muutokset toimitussisältöön) on kuvattu ehdot ja edellytykset, joiden mukaan toimitussisältöä voidaan muuttaa. Nyt kyseessä oleva toimituslaajuuden muutos eli vaunukorien pintakäsittelyn pois jättäminen on tehty kyseisen sopimuskohdan perusteella ja sen mukaisia ehtoja noudattaen.

Muut kyseessä olevat muutokset voidaan tehdä erityisalojen hankintalain 124 §:n 2 momentin kohdan 5 nojalla, jonka mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 124 §:n 4 momentin mukaan tällaisen muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen arvosta.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2022 § 86

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Rope: Pyysi asian pöydälle

Kannattaja: Maria Nelskylä

Johtokunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen Jenni Ropen ehdotuksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto
Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 03.02.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Mer information fås av

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Bilagor

2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.