Yhteistyöasiakirja Helsingin soten työtoiminnan toteuttamisesta osana sosiaali- ja terveystoimialan järjestämisvastuulla olevia palveluja

HEL 2022-015142
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Yhteistyöasiakirja Helsingin sotepen työtoiminnan toteuttamisesta osana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuulla olevia palveluja

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan yhteistyöasiakirjan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa koskien työtoiminnan toteuttamista osana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuulla olevia palveluja. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti oikeuttaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Yhteistyöasiakirjassa työtoiminnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon palvelua, jossa tavoitteena on kuntouttaa pitkäaikaistyöttömiä sekä eri tavalla vajaatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä työtoiminnasta annetun lainsäädännön perusteella. Työtoiminta voidaan määritellä tarkemmin palvelukuvauksissa. Helsingin sotepen työtoiminnalla on yhteistyötä kaupungin sisäisesti eri toimialojen kanssa. Tässä yhteistyöasiakirjassa sovitaan Avotyötoiminnassa tapahtuvasta yhteistyöstä sote-uudistuksen jälkeen vuoden 2023 alusta. Helsingin sotepen työtoiminta kuuluu hallinnollisesti Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö -palvelun lännen aikuissosiaalityön yksikön alaisuuteen.

Yhteistyöasiakirjaan sitoudutaan, sillä Uusimaa-lain 20 §:n 1 momentin mukaan Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) nojalla maksettavalla rahoituksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa. Helsingin sotepen työtoiminnan palvelut rahoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoittamiseen tarkoitetulla valtionrahoituksella 1.1.2023 alkaen ja kirjanpidossa huomioidaan eriyttämisen vaatimus. Uusimaa-lain 20 §:n 3 momentin mukaan Helsingin kaupunki ei saa käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksettavaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä perimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuottoja.

Yhteistyöasiakirjan keskeisimpänä ehtona on, että Helsingin sotepen Avotyötoiminta tarjoaa työtoiminnan asiakkaille palveluita ja työtehtäviä, ja vastineeksi yhteistyökumppani vastaa tietyistä materiaalisista kustannuksista, ei kuitenkaan työtoimintaan osallistuvan palkasta, etuuksista tai muusta korvauksesta.

Sopimus tulee voimaan vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sitä koskevan sopimuksen.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja johtaa perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta. Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

Detta beslut publicerades 05.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Niina Vilkman, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 35018

niina.vilkman@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

2. Liite 1 Yhteyshenkilöt
3. Liite 2 Palvelukuvaus Avotyötoiminnan luonto- ja ympäristöryhmien toiminnasta ja yhteistyöstä kaupunkiympäristön toimialan kanssa
5. Liite 3 Palvelukuvaus Avotyötoiminnan rakennus- ja kiinteistöryhmien toiminnasta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.