Palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Kivelä

HEL 2023-000103
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Palkan takaisinperintä, Keskustan terveysasema, Kivelä

Ledande överläkare

Päätös

Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri päätti periä takaisin terveyskeskuslääkäri ********** (jäljempänä viranhaltija) liikaa maksettua palkkaa 1.-31.5.2021 väliseltä ajalta yhteensä -23,66 euroa (nettosumma).

Päätöksen perustelut

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

HL 51 §:n perusteella korjattu lain nimi, KK 26.4.2023

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (2003/304) 11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin.

Viranhaltijalle on maksettu liikaa palkkaa 1.-31.5.2021 yhteensä -23,66 euroa.

Terveysasemien lääkäreille maksettiin toukokuussa 2021 kompensaatiokorvausta Apotin käyttöönottoon liittyvästä suoritteiden laskusta johtuen. Palkanlaskennassa kompensaatiokorvauksen laskemisessa on ollut virheellisyyksiä työssäolopäivissä, osa-aikaisuuden tai ennakkokompensaationa maksetun maksun huomioon ottamisessa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 1.1.2023 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta yksikön päällikkö.

HL 51 §:n perusteella korjattu delegointipäätöksen päätöspäivä, KK 26.4.2023

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan virheellisesti maksetun palkan takaisin perinnästä vastaa alaistensa osalta yksikön päällikkö.

Detta beslut publicerades 06.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Beslutsfattare

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri