Toimivallan siirtäminen kaupunginkanslian hallinto-osastolla hankintojen tekemisestä 1.1.2023 alkaen

HEL 2023-001582
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Kaupunginkanslian hallinto-osaston hankintaoikeudet 1.12.2023 alkaen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti oikeuttaa liitteen mukaiset hallinto-osaston työsuhteiset työntekijät tai heidän sijaisensa toteuttamaan hallintojohtajan vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja sekä osaston, yksikön tai tiimin käytettäväksi osoitetuista varoista tehtäviä hankintoja edellyttäen, että toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen ja yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa tai yksikön käyttöön on talousarviossa tai muulla tavoin osoitettu määrärahaa asianomaista tarkoitusta varten.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.10.2023 § 143 tehnyt muutoksia kaupunginkanslian toimintasääntöön 1.12.2023 alkaen. Muutokset koskevat hallinto-osastoa ja henkilöstöosastoa ja ne edellyttävät myös hankintaoikeuksien päivittämisen 1.12.2023 alkaen.

Kaupunginvaltuuston 13.9.2023 § 214 hyväksymän hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku 1 § 2 momentti 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku 8 § 3 kohta).

Detta beslut publicerades 28.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Remes
hallintojohtaja