Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Helsingin Satama Oy

HEL 2023-003367
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 41 §

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. He poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia sataman-osia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimialojen kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 kaupungin ennakkokantana hyväksyä Helsingin Satama Oy:n kehittämisohjelman.

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.2.2023 Helsingin Satama Oy:n omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää Euroopan vilkkaimman matkustajasataman ja Suomen johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Lisäksi Helsingin Satama -konserni palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetustarpeiden täyttämistä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. Aluetaloudellisten vaikutusten edistäminen

- sataman taloudellisen ja työllistävän kokonaisvaikutuksen arvioinnin mittareiden tulokset

2. Pääoman tehokas käyttö

- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto %

3. Tuloksellisuus ja tehokkuus

- käyttökate ja käyttökate %

4. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

-ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

5. Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

6. Riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 40 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Ajankohtaiskatsaus toteuttaa osaltaan konsernijaoston jäsenten osalta luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta, josta on konserniohjeen mukaisesti määrätty tytäryhteisön yhtiöjärjestyksessä.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi