Hankinta, hulevesiritilät, Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2023-003900
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Yksikönjohtajan pienhankintapäätös, Etelä- ja Pohjoisesplanadin hulevesiritilät

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti valita Etelä- ja Pohjoisesplanadin hulevesiritilöiden toimittajaksi Saint-Gobain PAM Finland Oy:n sen 14.2.2023 antaman ja 15.3.2023 uusimman tarjouksen perusteella.

Hankinnan mukainen enimmäisarvo on 39 683,70 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen toimitetaan tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto-ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä pääosin kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja.

Tässä hankinnan kohteena ovat hulevesiritilät (210 kpl). Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä. Hankinta tehdään yhden tarjoajan kanssa.

Hankinnan kohteena olevat hulevesiritilät ovat tyypillinen materiaalihankinta, jossa on välttämätöntä käyttää tällaisiin materiaaleihin keskittyneitä toimittajia.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylittänyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") 25 §:n mukaista kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Kyse on pienhankinnasta. Hankinta sisältyy Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilaamaan rakennuskohteeseen ja se rahoitetaan tilaajan kohteelle varaamista määrärahoista.

Tarjouksia on pienhankintaluonteen mukaisesti pyydetty kahdelta tarjoajalta. Tarjouspyynnöt lähetettiin 13.2.2023 Saint-Gobain PAM Finland Oy:lle ja Jupalco Oy:lle. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjous tuli toimittaa tilaajalle sähköpostitse 28.2.2023 mennessä. Molemmat toimittajat antoivat tarjouksen määräaikaan mennessä.

Tilaaja avasi tarjoukset määräajan päättymisen jälkeen. Tilaaja pyysi Jupalco Oy:tä täsmentämään tarjoustaan ja lähetti 3.3.2023 Jupalco Oy:lle päivitetyn tarjouspyynnön, jossa viitattiin Jupalco Oy:n vaatimukset täyttävään tuotteeseen. Saint-Gobain PAM Finland Oy:lle 13.2.2023 lähetetyssä tarjouspyynnössä on myös viitattu esimerkkinä Saint-Gobain PAM Finland Oy:n tarjouspyynnön vaatimukset täyttävään tuotteeseen. Jupalco Oy on lähettänyt täsmennetyn tarjouksen 9.3.2023.

Jupalco Oy ja Saint-Gobain PAM Finland Oy ovat molemmat uusineet tarjouksensa 15.3.2023 jatkamalla niiden voimassaoloaikaa.

Hankintayksikkö on tarkistanut pyytämällä vakuutuksen ja Saint-Gobain PAM Finland Oy on toimittanut tilaajalle 21.3.2023 vakuutuksen, etteivät tarjoaja, sen omistajat, vastuuhenkilöt ja/tai lähipiiri taikka tarjoajan käyttämät alihankkijat kuulu Euroopan unionin asettamalle pakotelistalle.

Tilaaja on tarkastanut tarjoajien tarjoukset ja todennut molempien tarjousten vastaavan tarjouspyyntöä. Tarjouksen valintaperusteena on hinta.

Saatujen hyväksyttyjen tarjousten vertailuhinnat (alv 0 %) hankinnalle ovat seuraavat:

 
Toimittaja:
Vertailuhinta:
Saint-Gobain PAM Finland Oy
39 683,70 €
Jupalco Oy
46 410,00 €
 

Voittamassa olevalta Saint-Gobain PAM Finland Oy:ltä tarkastettiin tilaajavastuulain (laki tilaajan selvittämisvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) 5 §:n mukaiset tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat selvitykset.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta toisen tarjoajan liikesalaisuutta koskeviin tietoihin. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus/tilaus on tehty.

Detta beslut publicerades 24.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Tarjouspyyntö, Esplanadi, hulevesiritilät, Saint-Gobain Finland
2. Tarjouspyyntö, Esplanadi, hulevesiritilät, Jupalco
3. Tarjouspyyntö, Esplanadi, hulevesiritilät, 3.3.2023, Jupalco

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.