Helsingin kaupungin yhteisöraportti 2023

HEL 2023-004999
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 27 §

Yhteisöraportti 4/2023

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin yhteisöraportin 4/2023.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 4/2023. Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpiteitä ja konsernijohdon osat.

Tytäryhteisöillä on omistajastrategiat, jotka sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Omistajastrategian tavoitteiden toteutumat esitetään yhteenvetona raportin alussa sekä yhteisökohtaisesti raportissa.

Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2023 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Tytäryhteisöjen toimintatuotot ovat kehittyneet myönteisesti vuosina 2020–2023. Vuoden 2023 toimintatuotot olivat 1,38 miljardia euroa, mikä merkitsi 19,6 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän positiivisen kehityksen päätekijänä oli osittain vuonna 2022 toimintansa aloittaneet tytäryhteisöt, josta merkittävimpänä voidaan mainita Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Vuoden 2023 tulos oli kuitenkin edelleen negatiivinen, ollen -42,12 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna -190,4 %. Merkittävimpänä tekijänä oli korkokustannusten yleinen nousu, mikä erityisesti nosti nettovelkaantumisasteeltaan korkeiden Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n rahoituskuluja merkittävästi.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt. Liite 2 on salassa pidettävä julkisuuslain perusteella, koska se sisältää yhtiöiden liikesalaisuuksia.

Lopuksi

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa konsernijaoston kokouksessa yhteisöraporttiin liittyvän suullisen katsauksen.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.11.2023 § 116

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi yhteisöraportin 3/2023.

18.09.2023 Ehdotuksen mukaan

22.05.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Patrick Wahlman, konsernianalyytikko, puhelin: 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Tiina Leinonen, Erityisuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Patrick Wahlman, konsernianalyytikko, puhelin: 09 310 33714

patrick.wahlman(@)hel.fi

Bilagor

2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.