Taideteoslaina, HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, Jyväskylän taidemuseo

HEL 2023-005091
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Taideteoslaina Jyväskylän taidemuseolle

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti taidelainasta Jyväskylän taidemuseolle. HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr lainaa teokset sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Lainan antaja: HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr
Lainaaja: Jyväskylän taidemuseo
Näyttelytiedot: Jyväskylän taidemuseo, Überhund – ja muita koiruuksia, 26.5.–1.10.2023.
Laina-aika: 12.5.–15.10.2023

Lainattavat teokset:

Stiina Saaristo, Tyttö ja koira, 2021, 2021-47
Alvar Cawén, Koiria, n. 1920, 1974-19
Tarja Tella, Berrettino, 2003, 2004-71
Tarja Tella, Rufus, 2003, 2004-72
Laura Pikarla, Mister, 1996, 1996-144

Taideteoslainassa sovelletaan HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n kokoelmalainojen yleisiä lainaehtoja. Mikäli niistä poiketaan, poikkeukset kirjataan lainasopimukseen.

Päätöksen perustelut

Lainattavat teokset kuuluvat Helsingin kaupungin taidekokoelmaan, jonka omistaa Helsingin kaupunki.

Taidekokoelmasta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan.

Taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta vastaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM) Helsingin kaupungin ja HAMin välisen sopimuksen mukaan.

HAM saa sopimuksen § 3.1.3. mukaan käyttää kokoelmaa lainaamalla siihen kuuluvia teoksia muille näyttelynjärjestäjille tai yhteistyökumppaneille sovitun menettelyn mukaisesti.

Detta beslut publicerades 26.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tuija Kuutti, tiimiesimies, puhelin:

tuija.kuutti@hamhelsinki.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja